พช. เตรียมความพร้อมแผนปฏิบัติงาน เพื่อดำเนินการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบ 2565

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการชี้แจงในการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วาระที่ 1 (ขั้นรับหลักการ) กิจกรรมที่ 2 การเตรียมความพร้อมและการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกรมการพัฒนาชุมชน ตามโครงการจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 2) ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ เตรียมความพร้อมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ระหว่างวันที่
27 – 28 พฤษภาคม 2564 โดยให้จัดทำเอกสารสรุปสาระสำคัญงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามกรอบวงเงินที่ได้รับตามร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และประเด็นที่คาดว่าจะถูกอภิปรายซักถามจากสภาผู้แทนราษฎร เพื่อรวบรวมเป็นภาพรวมของกระทรวงเสนอคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณาต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)