ด่วน!!! พช. ประกาศผลสอบพนักงานราชการ พร้อมเตรียมเรียกบรรจุตามลำดับขึ้นบัญชี เน้นทุกขั้นตอนดำเนินการด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้

24 เมษายน 2564 ตามที่ กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชนรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน จำนวน 4 ตำแหน่ง ได้แก่ ตำแหน่งนักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชน รวม 27 อัตรา และคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ได้มีประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน รวมจำนวนผู้สมัครทั้งสิ้น 8,094 คน นั้น กรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยได้ประมวลผลคะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เสร็จเรียบร้อยแล้ว บัดนี้ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศรายชี่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปและขึ้นบัญชีผู้สอบได้ ทางเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน https://personnel.cdd.go.th/ หรือเว็บไซต์ https://cdd.thaijobjob.com หัวข้อ “ประกาศรายชี่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป”

ในการนี้ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรนี้ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบกำหนด 2 ปี นับแต่ วันประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร และภายหลังหากมีตำแหน่งว่างที่มีลักษณะงานเดียวกันหรือ คล้ายคลึงกัน กรมการพัฒนาชุมชนอาจพิจารณาจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรที่เหลืออยู่ในบัญชีดังกล่าว หรือจะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรใหม่ก็ได้ แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรในตำแหน่งเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก นอกจากนี้ ผู้ผ่านการเลือกสรรตามบัญชีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ดังนี้ 1) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร 2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด 3) ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติงานได้ตามกำหนดเวลาในสัญญาจ้าง
และหากปรากฏภายหลังว่าผู้ผ่านการเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือคุณวุฒิที่ยื่นสมัครนั้น ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัคร ถึงแม้ว่าจะได้ขึ้นบัญชี เป็นผู้ผ่านการเลือกสรร ก็จะไม่มีสิทธิ์ได้รับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรรได้

ทั้งนี้ ผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการสามารถขอทราบผลคะแนนการสอบดังกล่าว โดยสามารถยื่นคำร้องขอทราบผลคะแนนการประเมินฯ เฉพาะของตนเองเท่านั้น ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ตามประกาศของกรมการพัฒนาชุมชน และขอให้อย่าได้หลงเชื่อผู้ที่แอบอ้างว่า สามารถช่วยเหลือโดยวิธีการต่างๆ เพราะในการดำเนินการสรรหาของกรมการพัฒนาชุมชน ได้มีมาตรการป้องกันทุจริตอย่างเข้มขวดและเคร่งครัดมาโดยตลอดเพื่อให้การสอบเป็นไปด้วย ความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ได้คนดีมีความรู้คู่คุณธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้

(Visited 1 times, 1 visits today)