อธิบดี พช.ให้การต้อนรับ นายณฐพร โตประยูร ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

2 เมษายน 2564 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ให้การต้อนรับนายณฐพร โตประยูร ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนคนใหม่ ในการนี้ได้ร่วมหารือข้อราชการในการขับเคลื่อนงานกรมการพัฒนาชุมชน ทั้งนี้ นายณฐพร โตประยูร ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ 441/2564 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยมีหน้าที่ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน ขับเคลื่อนภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชนในภาพรวมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เสนอแนะแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสม ในประเด็นต่างๆ ที่เห็นว่ามีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการบริหารและการขับเคลื่อนงานของกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อประกอบการตัดสินใจ วินัจฉัย สั่งการ ของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน โดยมีนายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมให้การต้อนรับ ณ กรมการพัฒนาชุมชน ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)