อธิบดี พช. นำคณะ น้อมถวายพระพรชัยมงคล “กรมสมเด็จพระเทพฯ” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564 สดุดีพระเกียรติคุณ “เจ้าฟ้านักพัฒนา” ของปวงชนชาวไทย

วันที่ 2 เมษายน 2564 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 66 พรรษา 2 เมษายน 2564 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นำผู้บริหาร ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ภายในพระบรมมหาราชวัง

ในโอกาสนี้ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมกับศูนย์การค้าเดอะมอลล์งามวงศ์วาน ดำเนินการจัดพิธีลงนามถวายพระพร และนิทรรศการวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ชั้น 1 Skylight Hall ศูนย์การค้าเดอะมอลล์งามวงศ์วาน ในการนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นนำถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมด้วยนางสาวดวงตา พงษ์วิไลย์ ผู้จัดการใหญ่การตลาด CORPORATE MARKETING บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด นางจริยา หรรษาวงศ์ ผู้จัดการทั่วไป OPERATION สาขางามวงศ์วาน และคณะร่วมพิธี

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า “ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ ทรงดำเนินตามเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จวบจนปัจจุบันยังทรงแบ่งเบาพระราชกรณียกิจของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยพระราชหฤทัยแน่วแน่ ทรงทุ่มเทพระวรกาย และพระปรีชาญาณ เป็นคุณูปการแก่ประเทศชาติ และอาณาประชาราษฎร์ นับเป็นโชคดีของพวกเราคนไทยและประเทศไทย ที่เรามี “เจ้าฟ้านักพัฒนา” ทรงริเริ่มโครงการในความรับผิดของพระองค์เองอย่างเป็นทางการมาตั้งแต่ปี 2523 และดำรงตำแหน่งเป็นองค์ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งก่อตั้งขึ้น เมื่อปี 2531 สำหรับสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการพัฒนาอื่น ๆ ด้วยพระราชประสงค์บำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พสกนิกรชาวไทยในหลากหลายด้านจวบจนปัจจุบัน อาทิ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานโครงการ และทรงเป็นองค์อุปถัมภ์โครงการมากมายหลายสาขา ทรงฟื้นฟูส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การทรงงานส่งเสริมด้านการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร พลิกฟื้นให้ราษฎรผู้ยากไร้มีแนวทางประกอบสัมมาชีพ สามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคง

กรมการพัฒนาชุมชน น้อมสนองพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างสัมฤทธิ์ผลของการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ที่เกิดจากพระราชดำริอันมีพื้นฐานจากพระเมตตากรุณาธิคุณ อันได้แก่ การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติในระดับครัวเรือน พร้อมทั้งน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ต่อยอดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับฐานราก สร้างความรักความสามัคคีในครอบครัว มีอาหารปลอดภัยไว้บริโภค มุ่งมั่นลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างความยั่งยืนตามแนวทางของ SDGs ในเรื่องการขจัดความหิวโหย ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับหลังจากการร่วมปลูกผักสวนครัว กล่าวคือ 12 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ จะสามารถลดค่าใช้จ่าย 50 บาท/วัน/ครัวเรือน หรือกว่า 200,000 ล้านบาท/ปี ขยายผลไปสู่การสร้างชุมชนสีเขียว เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีครัวเรือนจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ตลอดจนก่อให้เกิดนวัตกรรมแห่งอาหาร และศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์ รูปธรรมแห่งความสำเร็จดังกล่าวยังคงความต่อเนื่องร่วมกับภาคีเครือข่ายในการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในช่วงวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) และการพึ่งตนเองในระยะยาว ในอีกด้านหนึ่งการส่งเสริมให้ภาคประชาชนปลูกพืชผักนานาชนิด พืชพื้นเมือง มีการเก็บเมล็ดพันธุ์ และขยายผลในพื้นที่แต่ละครัวเรือน แต่ละชุมชน เอื้อให้เกิดการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน เป็นหนึ่งใน 204 หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริในการสร้างความเข้าใจ และทำให้ตระหนักถึงความสำคัญของพันธุกรรมพืชต่าง ๆ ที่หายากและกำลังจะหมดไปในประเทศไทย โดยพื้นที่และกิจกรรมของโครงการได้ขยายและกระจายออกไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ จำนวน 16 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน 11 แห่ง ศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน 3 แห่ง วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี และส่วนงานพัฒนาชุมชนในศูนย์การพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา รวมทั้งมีแนวทางการดำเนินงานที่หลากหลายสอดคล้องกับภูมิสังคม

และ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีคุณูปการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน ประชาชนในถิ่นทุรกันดาร และผู้ด้อยโอกาส และทรงมีพระมหากรุณารับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทไว้ในพระราชูปถัมภ์ฯ ในปี พ.ศ.2536 โดยพระราชทานพระราชานุญาต ให้ใช้ชื่อว่า “กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” เพื่อเป็นกองทุนแห่งศรัทธาในการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนและพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี ตลอดมากองทุนพัฒนาเด็กชนบทส่วนกลาง และกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัด 76 จังหวัด ได้มอบทุนช่วยเหลือเด็กมาแล้วกว่า 105,805 คน เป็นเงิน 128,219,000 บาท และทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลในกิจการเด็ก ปีละ 1,000,000 บาท สร้างโอกาสให้เด็กได้เล่าเรียน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและเหมาะสมตามวัย อันเป็นส่วนสำคัญในการสร้างกำลังหลักสู่การพัฒนาประเทศชาติ ต่อไปอย่างยั่งยืน

ด้วยพระจริยาวัตรที่งดงาม อันคำนึงถึงทุกสุขพสกนิกรโดยไม่แบ่งแยกชั้นวรรณะ เชื้อชาติ ศาสนา และมุ่งในการสาธารณประโยชน์เป็นที่ประจักษ์ชื่นชมทั้งในประเทศและนานาอารยะประเทศ เนื่องในวันสำคัญยิ่งเวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งในปี 2564 นี้ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จึงได้จัดนิทรรศการวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการน้อมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสดุดีพระเกียรติคุณ ที่ได้อุทิศพระองค์ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่พสกนิกรไทย ให้เป็นที่ประจักษ์สู่สังคม ประชาชนทั่วไป อีกทั้ง ร่วมรณรงค์สืบสาน น้อมนำแนวพระราชดำริของพระองค์ อาทิ การจำหน่ายสินค้าของที่ระลึก ร่วมสร้างกุศลสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และการแจกเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว ภายใต้โครงการ “ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ทั้งนี้ จึงขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมลงนามถวายพระพร เยี่ยมชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรม ได้ตลอดทั้ง 6 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 – 6 เมษายน 2564 ณ ชั้น 1 Skylight Hall ศูนย์การค้าเดอะมอลล์งามวงศ์วาน และขอเชิญชวนข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน รวมทั้งภาคีเครือข่ายและพี่น้องประชาชน ได้ร่วมกันทำความดีเป็นปฏิบัติบูชา เพื่อแสดงความจงรักภักดีร่วมกัน

ในโอกาสอันเป็นมหามงคลยิ่งนี้ ในนามของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ขอถวายพระพรชัยมงคลขอพระองค์จงทรงพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยสมบูรณ์ พระชนมายุยิ่งยืนนาน สถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไป”

(Visited 1 times, 1 visits today)