รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่จังหวัดเลย ร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคีตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล พช.

วันที่ 27 มีนาคม 2564 นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” พื้นที่ต้นแบบ แปลงของนางนิรันด์ ประทุม เกษตรกรต้นแบบ หมู่ที่ 5 ตำบลนาโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยมีนายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย, พัฒนาการจังหวัดเลย, นายอำเภอเมืองเลย, พัฒนาการอำเภอ, เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย, นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ(นพต.), ครัวเรือนHLM ในพื้นที่อำเภอเมืองเลยร่วมกิจกรรม

นายคมสิทธิ์ สุริยวรรณ พัฒนาการจังหวัดเลย กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี “พายแอบข้าว หิ้วปิ่นโตไปเอามื้อ แบกบักจกไปพลิกฟื้นผืนแผ่นดิน” ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล พช.” โดยกรมการพัฒนาชุมชน ให้จังหวัดเลยดำเนินงานตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” พื้นที่เป้าหมาย 14 อำเภอ 58 ตำบล 145 ครัวเรือน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่การปฏิบัติรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” รวม 4 กิจกรรม งบประมาณ 32,223,040 บาท

สำหรับวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อสร้างแรงกระตุ้นการขับเคลื่อนงานให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชน กลุ่มเป้าหมาย จังหวัดเลย โดยเลือกแปลงต้นแบบระดับจังหวัดของนางนิรันด์ ประทุม ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ข้าราชการพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด/อำเภอ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ผู้นำชุมชน และครัวเรือนเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ ในพื้นที่ รวมจำนวนทั้งสิ้น 100 คน กิจกรรมประกอบด้วย 1) ขุดคลองไส้ไก่ 2) ห่มดิน 3) ปลูกต้นไม้ ซึ่งการดำเนินงานในครั้งนี้ไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการ

ภาพ/ข่าว : ทีมประชาสัมพันธ์พัฒนาชุมชนจังหวัดเลย

(Visited 1 times, 1 visits today)