พช. ประชุมร่วม กรมการขนส่งทางราง เตรียมความพร้อมในการจัดจำหน่ายสินค้า otop บริเวณสถานีรถไฟ / รถไฟฟ้า

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายอนุชิต โอชัยกุล ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการตลาด สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางในการพิจารณาแนวทางการจัดจำหน่ายสินค้า OTOP บริเวณสถานีรถไฟ และรถไฟฟ้า ทั้งนี้มีอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ผู้แทนกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ และผู้แทนสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุม โดยมีนายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง เป็นประธานการประชุม

ในที่ประชุมได้มีการนำเสนอข้อมูลในภาพรวม และ 4 หน่วยงาน รฟท. รฟฟท. รฟม. และ BEM ในฐานะผู้รับผิดชอบพื้นที่ ได้ให้ข้อมูลในเรื่องของพื้นที่ดำเนินการ อัตราค่าเช่าในแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP รวมถึงผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีศักยภาพและมีความพร้อม ในการเข้าร่วมดำเนินการในพื้นที่สถานีรถไฟและรถไฟฟ้า โดยจะดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้แก่ เครือข่าย OTOP ที่สนใจ ต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)