พร้อมลุยงานในพื้นที่! ครัวเรือนต้นแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” รุ่นที่ 4 จังหวัดนครราชสีมา

วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 15.30 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนน มอบหมายให้นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 6 – 10 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีนางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวรายงาน และนางสาวกาญจนา ทองเกษม ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานแผนและยุทธศาสตร์ สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอปากช่อง และเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกิจกรรมฯ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เขาใหญ่ พาโนราม่า ฟาร์ม จังหวัดนครราชสีมา

สำหรับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” รุ่นที่ 4 จังหวัดนครราชสีมาได้ดำเนินการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและยกระดับความรู้ความเข้าใจให้กับครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 69 คน ประกอบด้วย ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of Life : HLM) ระดับครัวเรือน จำนวน 39 คน ผู้เข้าร่วมโครงการจ้างงานสร้างรายได้ ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of Life : HLM) ระดับครัวเรือน จำนวน 22 คน และเจ้าหน้าที่โครงการฯ จำนวน 8 คน ผ่านกระบวนการเรียนรู้ 5 วัน 4 คืน โดยมีเนื้อหาการฝึกอบรมและกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
วันที่ 1 การรับฟังนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การเรียนรู้ตำราบนดิน และการฟังบรรยายศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และการแปลงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติแบบเป็นขั้นเป็นตอน
วันที่ 2 การเรียนรู้หลักกสิกรรมธรรมชาติ และฐานการเรียนรู้ อาทิ ฐานคนรักษ์ป่า ฐานคนรักแม่ธรณี ฐานคนรักษ์ดิน ฐานคนรักษ์น้ำ ฐานหัวคันนาทองคำ ฐานคนรักษ์สุขภาพ ฐานคนมีน้ำยา ฐานปุ๋ยหมักแห้งและน้ำชีวภาพ และการทอดบทเรียน “วิถีภูมิปัญญาไทยกับการพึ่งพาตนเองในภาวะวิกฤติ”
วันที่ 3 การพัฒนา 3 ขุม (พลังกาย พลังใจ พลังปัญญา) การฝึกปฏิบัติจิตอาสาพัฒนาชุมชน เอามื้อสามัคคี พัฒนาพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่
วันที่ 4 การลงมือปฏิบัติสร้างหุ่นจำลองการจัดการพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่ฯ และการบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ “หาอยู่ หากิน”
วันที่ 5 การพัฒนาจิตใจ การขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา กลไก 3 5 7 การจัดทำแผนปฏิบัติการ “ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ”

ในการนี้ นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ครัวเรือนต้นแบบฯ และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ที่ผ่านการฝึกอบรมในครั้งนี้ทุกคน จะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาพื้นที่ของตนเองและเป็นครูพาทำ ขยายผลแก่ครัวเรือนต่างๆ ได้ ทั้งนี้ได้มอบนโยบายให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้
1. การน้อมนำศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักทฤษฎีใหม่ ทั้ง 2 สิ่งนี้ จะนำพาประเทศให้อยู่รอด และเป็นการสนองงานตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด ภูมิปัญญาท้องถิ่นแต่ละท้องที่ เพื่อไปพัฒนาฟื้นฟูดิน น้ำ ป่า วิถีวัฒนธรรมของตนเองฟื้นฟูทุนเดิมที่มีอยู่ให้นำกลับมาใช้ใหม่ ผ่านกลไกการสร้างความสามัคคีโดยการใช้จิตอาสาพัฒนาชุมชน
2. กรมฯ เน้นย้ำในการสร้างคน การพัฒนาคน “สร้างคนให้เป็นครู” และสร้างพื้นที่การเรียนรู้ระดับตำบล ระดับพื้นที่ต้นแบบฯ เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาคนตลอดชีวิตทุกช่วงวัย

ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เขาใหญ่ พาโนราม่า ฟาร์ม จังหวัดนครราชสีมา

(Visited 1 times, 1 visits today)