ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมทีม พช.มหาสารคาม ภาคี เครือข่ายการพัฒนา สานแรงเอามื้อสามัคคี แปลง “โคก หนอง นา โมเดล” อ.เชียงยืน และ อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม

วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 08.00 น. นายวสันต์ ชิงชนะ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 12 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ลงพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม เอามื้อสามัคคี โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ แปลงพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” นางสาวหยกพิมพ์มณี อุตมะ บ้านดอนหันพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ คณะมะ พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม นายฉลอง พึ่งโคกสูง นายอำเภอเชียงยืน นายบุญโฮม งามเลิศ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นายสมนึก มณีพินิจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายนิคม เหล่าสมบัติ พัฒนาการอำเภอเชียงยืน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเชียงยืน ภาคี เครือข่าย เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ร้องเพลงชาติ / สวดมนต์ไหว้พระ / กล่าวคำปฏิญาณ หลังจากนั้น พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรม

ในโอกาสนี้ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนได้กล่าวพบปะ และให้แนวทางในการขับเคลื่อนโครงการฯ ต่อจากนั้น พัฒนาการอำเภอเชียงยืนได้มอบหมายภารกิจในการปฏิบัติงาน โดยแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1 การใช้หลักกสิกรรมธรรมชาติ โดยการย่ำขี้ (มูลสัตว์) เพื่อปิดการรั่วซึมของน้ำในบ่อ ให้สามารถเก็บ กัก น้ำได้ และกิจกรรมที่ 2 คือ การขุดคลองไส้ไก่ขนาดเล็กบนคันบ่อ/ตะพัก เพื่อกักเก็บน้ำ เพิ่มความชุ่มชื้น และป้องกันการพังทะลายของหน้าดิน โดยทั้งสองกิจกรรม ได้รับความร่วมมือจากวิทยากร ครูพาทำ นายกะรัญ ดาวโคกสูง และ ทีมงาน ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน และพัฒนากร อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการใช้หลักกสิกรรมธรรมชาติ เพื่อแก้ไขปัญหาสระน้ำไม่กักเก็บน้ำ และ ภาวะฝนทิ้งช่วง โดยใช้ต้นทุนที่มีอยู่ คือ”ทำแบบคนจน” โดยใช้ปุ๋ยคอกรองพื้นสระ เพื่อย่ำดินให้เกิดความหนาแน่นเพิ่มขึ้น
การปลูกหญ้าแฝก ตะไคร้ บริเวณตะพัก เพื่อกันดินสไลด์และเพิ่มความชุมชื่นให้แก่พื้นดิน การขุดคลองไส้ไก่ขนาดเล็ก บริเวณขอบสระ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื่น ระหว่างรอน้ำเติมในช่วงหน้าฝน สามารถปลูกผักบริเวณก้นสระ และตะพักได้

ทั้งนี้ นางจงดี อุตมะ มารดาเจ้าของแปลง กล่าวว่า ตนรู้สึกดีใจ ที่ทางราชการ ภาคี เครือข่าย มาร่วมแรงร่วมใจเอามื้อสามัคคีในวันนี้ และทำให้ตนเกิดกำลังใจ และมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาพื้นที่เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ ต่อไป

ต่อจากนั้น ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมเจ้าหน้าที่ ภาคี เครือข่าย ได้เดินทางเพื่อลงพื้นที่ติดตาม ส่งเสริมการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ณ แปลงพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ของนายประภาส กองเพชร หมู่ 9 ต.เหล่าดอกไม้ อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม โดยมี นางปนัดดา แก้วมณี พัฒนาการอำเภอชื่นชม พร้อมด้วยนายปรีชา โม้ตา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และเจ้าของแปลงให้การต้อนรับคณะติดตาม พร้อมรายงานข้อมูลผลการดำเนินงาน

นายประภาส กองเพชร เจ้าของแปลง เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้ ตนและภรรยา มีอาชีพทำงานก่อสร้าง และรับจ้างทั่วไป แต่หลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด – 19 ทำให้รายได้ไม่เพียงพอ จนได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชื่นชม และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม โดยตนได้เข้ารับการฝึกอบรม ได้รับความรู้ และเพื่อนพ้อง เครือข่าย ช่วยเหลือ มาเอามื้อสามัคคี จนสามารถพัฒนาพื้นที่ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ แก่คนในชุมชน นับว่าเป็นความโชคดีอย่างยิ่ง ทำให้ชีวิตเปลี่ยน จากที่ตกงาน กลับมีงานทำทุกวัน มีรายได้เข้ามาทุกวัน ครอบครัวได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตา ตนและภรรยาช่วยกันปรับปรุงพื้นที่ ปลูกผัก ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ผสมผสานกันไป เหลือกิน ก็แบ่งปัน แบ่งขาย สามารถสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนกว่า 10,000 บาท ต่อเดือน

#CDD
#Change for Good
#กรมการพัฒนาชุมชน
#พช.มหาสารคาม
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#โคกหนองนาโมเดล

📣📣 ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมทีม พช.มหาสารคาม ภาคี เครือข่ายการพัฒนา สานแรงเอามื้อสามัคคี แปลง “โคก หนอง นา โมเดล” อ.เชียงยืน และ อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม

(Visited 1 times, 1 visits today)