ด่วน !! “เสาร์-อาทิตย์” นี้ กรมการพัฒนาชุมชนไม่หยุดงาน เปิดรับสมัครลูกจ้างนักพัฒนาฯชุมชน 9,188 อัตรา ปฏิบัติภารกิจ 73 จังหวัดขับเคลื่อน “โคก หนอง นา โมเดล” หลังเปิดแค่ 2 วันมีคนแห่สมัครจำนวนมาก หนุนสร้างงานสร้างรายได้ผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 สนองนโยบายภาครัฐสู่เป้หมายพลิกฟื้นเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

วันที่ 13 พ.ย. 63 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่าจากการที่ กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จำนวน 9,188 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท ระยะเวลาการจ้างนับแต่วันที่จ้างถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ปฏิบัติงานในพื้นที่ 73 จังหวัด ซึ่งปรากฏว่าได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนจำนวนมาก โดยเปิดรับสมัครเพียงแค่ 2 วันคือ วันที่ 11 และ 12 พ.ย. มีผู้มาสมัครแล้ว ณ วันที่ 12 พ.ย.63 ทั้งจากพื้นที่ 73 จังหวัด มียอดสะสมจำนวน 12,783 ราย คิดเป็น 139.13 % และเพื่อให้การรับสมัครเป็นที่ตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนที่ต้องการพัฒนาตนเองด้วยการฝึกปฏิบัติตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล เพื่อว่าเมื่อสิ้นสุดสัญญาแล้วจะนำไปใช้การสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตตนเองต่อไป ทางกรมการพัฒนาชุมชนจึงได้เปิดวันรับสมัครเพิ่มในวันหยุดราชการ วันเสาร์ที่ 14 พ.ย. และวันอาทิตย์ที่ 15 พ.ย. ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. จนกระทั่งวันสุดท้ายที่ 17 พ.ย. ผู้สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเองและขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอที่มีพื้นที่ดำเนินงานตามโครงการ 575 อำเภอ โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทุกจังหวัด ยกเว้น 3 จังหวัดที่ไม่มีพื้นที่ดำเนินการโครงการ คือจังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร และสิงห์บุรี

“โครงการดังกล่าวนี้เป็นโครงการเพื่อสนองนโยบายภาครัฐ เพื่อการสร้างงานสร้างรายได้ ให้กับกลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนผ่านการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร บัณฑิตจบใหม่อีกด้วย” อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

สำหรับคุณสมบัติเบื้องต้น ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เป็นเกษตรกร บัณฑิตจบใหม่ ผู้ว่างงาน กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยกรมฯจะประกาศรายชื่อผู้สมัคร วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตลอดจนประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทางเว็บไซต์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและติดประกาศ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกจะมีการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน พฤติกรรมที่แสดงออก บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ ปฏิภาณไหวพริบ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และคุณลักษณะอื่นที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่สมัคร ส่วนเกณฑ์การตัดสินผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

“กรมการพัฒนาชุมชนยืนยันดำเนินการคัดเลือกบุคคลด้วยความโปร่งใส ยุติธรรมและเสมอภาค ตามระเบียบขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ในประกาศนี้ ดังนั้นหากมีกรณีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้ หรือมีพฤติการณ์ในทำนองเดียวกันนี้โปรดอย่าได้หลงเชื่อและขอให้แจ้งกรมการพัฒนาชุมชนทราบด้วย เพื่อดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไป”อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกล่าวทิ้งท้าย

คลิกดาวน์โหลด หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ด่วนที่สุด ที่ มท 0402.3/ว 2567 ลว. 13 พ.ย. 63 เรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

(Visited 1 times, 1 visits today)