พช. ประชุมขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี หนุนเสริมนักการตลาดรุ่นใหม่ดึงนักท่องเที่ยว สร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

วันที่ 2 ตุลาคม  2563 เวลา 14.30 น. นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference) โดยมีคณะผู้บริหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้อง Warroom ชั้น5 กรมการพัฒนาชุมชน

การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนานักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) ในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP และชุมชนท่องเที่ยวให้มีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น  และเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และชุมชนท่องเที่ยว

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินการจ้างงานผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้โครงการส่งเสริมนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) จำนวน 237 อัตรา ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่เดือนพฤษภาคม กันยายน 2563 โดยทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและส่วนกลางในการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และชุมชนท่องเที่ยวให้มีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น ดังนั้นเพื่อความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานของนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) และเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ OTOP และชุมชนท่องเที่ยวมีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น ตลอดจนเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านรายได้ของประชาชน จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินโครงการส่งเสริมนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า  การดำเนินงานโครงการส่งเสริมนักการตลาดรุ่นใหม่และโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันจากผลการดำเนินงานของนักการตลาดรุ่นใหม่ของกรมที่ผ่านมาเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐและประชาชนที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังเป็นการสนับสนุนการจ้างงานอย่างต่อเนื่องและเป็นการเพิ่มพูนศักยภาพด้านวิชาการตลาดให้กับนักการตลาดรุ่นใหม่ เจ้าหน้าที่และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น กรมการพัฒนาชุมชนพิจารณาแปลงงบประมาณบางส่วนเพื่อให้สนับสนุนการจ้างงานให้กับนักการตลาดรุ่นใหม่ จำนวน 237 ตำแหน่ง ต่อไปอีกอย่างน้อย 6 เดือน

ทั้งนี้ การท่องเที่ยวถือเป็นแนวโน้มของโลกในปัจจุบัน ซึ่งการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีความยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะท่องเที่ยวชุมชน ดังนั้นนักการตลาดรุ่นใหม่จะมีบทบาทอย่างยิ่งในพื้นที่ ที่จะขับเคลื่อนภารกิจงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีช่วยผลักดันสินค้าและบริการเพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน  รองอธิบดี พช. กล่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)