รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรมการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ที่ศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 14 พ.ค.63 เวลา 11.00 น.

นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงาน 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ที่บ้านหนองเทา หมู่ที่ 5 ตำบลตะดอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ โดยเยี่ยมครัวเรือนต้นแบบปลูกผักสวนครัวฯ ได้แก่ นางสาวธราธร วิงวัน และนายศิลป์ ทิพย์มงคุณ ซึ่งได้ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร จนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับครัวเรือนและหมู่บ้านอื่น ๆ ในการนี้ ได้มอบเมล็ดพันธุ์ผักให้ครัวเรือนต้นแบบ 3 ครัวเรือน ได้แก่ นางอ่อน มีคำนิตย์ บ้านเลขที่ 78 นายศุภกิจ ยืนยาว บ้านเลขที่ 87 และนายศิลป์ ทิพย์มงคุณ บ้านเลขที่ 110

การลงพื้นที่ครั้งนี้ นายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ นายสมเกียรติ สีขาว นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ นายสมคิด คำเสียง พัฒนาการอำเภอเมืองศรีสะเกษ นายสมศักดิ์ พันต้น เกษตรอำเภอเมืองศรีสะเกษ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะดอบ และพี่น้องชาวบ้านหนองเทา ให้การต้อนรับ พาเยี่ยมชมกิจกรรม

ทั้งนี้ กิจกรรมปลูกผักสวนครัว เป็นกิจกรรมที่สืบเนื่องมาจากการน้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อน โดยถ่ายทอดการปฏิบัติลงสู่พื้นที่ทุกจังหวัดตามกิจกรรม “แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อความมั่นคงทางอาหาร” รณรงค์ให้ทุกครัวเรือนทุกหมู่บ้านทั่วประเทศได้ปลูกผักสวนครัว เป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้ระดับครัวเรือน และลดรายจ่ายในการดำรงชีวิตของประชาชน อีกทั้งยังสามารถสร้างรายได้ระยะสั้นทั้งในระดับครัวเรือนและระดับกลุ่มอาชีพ โดยเริ่มปฏิบัติการมาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นมา

@พช.ศรีสะเกษ : นครแห่งความสุข…

(Visited 1 times, 1 visits today)