อธิบดี พช.ลงพื้นที่ จ.น่าน รับการตรวจเยี่ยมของนายกฯ

อธิบดี พช.ลงพื้นที่ จ.น่าน รับการตรวจเยี่ยมของนายกฯ

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นายไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรม ลงพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมของนายกรัฐมนตรี โดยมีนายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดน่านและคณะร่วมให้ข้อมูลของพื้นที่

โดยเวลา 13:30 น. นายกรัฐมนตรีและคณะได้เดินทางมาถึงหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน โดยนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้บรรยายสรุปการดำเนินการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของจังหวัดน่าน ได้แก่ การอนุรักษ์ป่าต้นน้ำน่าน การแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ การแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานสักขีพยานในโอกาสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาลของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบเอกสารโครงการจัดระเบียบ การใช้ที่ดินป่าไม้ให้ชุมชน ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ คทช. ให้แก่ผู้แทนชุมชน จำนวน 5 ราย โดยนายกรัฐมนตรี ได้เป็นผู้มอบโฉนดที่ดินคืนให้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ตามนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรและการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ให้เกษตรกร จำนวน 2 ราย พร้อมรับฟังปัญหาและหารือร่วมกับประธานร่วมคณะกรรมการดำเนินงานพื้นที่จังหวัดน่าน (น่านแซนด์บอกซ์) ณ ห้องรับรอง

จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้กล่าวพบปะประชาชนและเยี่ยมชมนิทรรศการการพัฒนาจังหวัดน่าน ในมิติต่างๆ โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้จัดนิทรรศการแสดงผลการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ซึ่งปัจจุบันจังหวัดน่านมีสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทบุคคล 139,658 คน ประเภทองค์กร 735 องค์กร ผลการอนุมัติโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีปี 2556-2562 ประเภทเงินอุดหนุน ได้รับการอนุมัติ 262 โครงการ จำนวนเงิน 20,869,180 บาท ผู้ได้รับผลประโยชน์ 41,603 คน ประเภทเงินทุนหมุนเวียน ได้รับการอนุมัติ 1482 โครงการ จำนวนเงิน 173,965,747 บาท มีผู้ได้รับผลประโยชน์ จำนวน 30,870 คน

หลังจากพบปะประชาชนได้เดินทางไปเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกี๋ยน (บ้านน้ำเกี๋ยน) อ.ภูเพียง จ.น่าน ซึ่งเป็นธุรกิจชุมชนการแปรรูปพืชผลทางการเกษตร และสมุนไพรที่ได้รับรางวัลวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ อาทิ แชมพูสมุนไพรใบหมี่อัญชันขิง ซึ่งได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดับชาติประจำปี 2562 จากกรมการแพทย์แผนไทย (Prime Minister Herbal Awards) การทำเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจและการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าอย่างยั่งยืน โดยมีหน่วยงานภาครัฐได้เข้าไปส่งเสริมและพัฒนา ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานครในเย็นวันเดียวกัน

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาระบบกลไกบริหารจัดการการแก้ไขปัญหาระดับพื้นที่ จึงได้มีคำสั่งนายกรัฐมนตรี เรื่องการบริหารพื้นที่รูปแบบพิเศษเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พื้นที่จังหวัดน่าน โดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลและรัฐมนตรีที่และหน่วยงานเกี่ยวข้องเป็นกรรมการ เพื่อกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานจัดการแก้ไขปัญหาด้านที่ดิน ป่าไม้ และการใช้ประโยชน์พื้นที่จังหวัดน่าน ในรูปแบบการพัฒนาและการรังสรรค์นวัตกรรมในรูปแบบใหม่ (Sandbox)

นอกจากนี้ ยังมีคณะกรรมการดำเนินงานพื้นที่จังหวัดน่าน โดยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานภาครัฐ และนายบัณฑูร ล่ำซำ เป็นประธานภาคเอกชน ประกอบด้วยผู้แทนจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ร่วมเป็นกรรมการ เพื่อร่วมกัน แก้ไขปัญหาด้านที่ดิน – ป่าไม้ ให้ประชาชนสามารถอยู่อาศัยได้ถูกต้องตามกฎหมายและปรับคืนพื้นที่มาเป็นสภาพป่า จัดหาเงินทุนสนับสนุนการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตทางการเกษตรและการเลี้ยงชีพในช่วงระยะเปลี่ยนผ่าน ตลอดจนปรับเปลี่ยนระบบการเกษตรเชิงเดียว ไปสู่การผลิตหรืออาชีพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีรายได้เพียงพอ และยกระดับคุณภาพชีวิต เป็นต้น ซึ่งจะเป็นโมเดลบูรณาการ ให้การแก้ไขปัญหาประชาชนในพื้นที่ทำงานได้ตรงจุด ถูกต้อง มีประสิทธิภาพและยั่งยืน.

ภาพข่าวสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน
สถานีข่าว พช. CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)