พช.เดินหน้าจัดทำ Big Data ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ระดับประเทศ

พช.เดินหน้าจัดทำ Big Data ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ระดับประเทศ

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นางวิไลวรรณ ไกรโสดา และ นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีฯ ร่วมรับฟังการนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานและสรุปผลโครงการการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนและจัดทำระบบการวิเคราะห์ข้อมูลตามความต้องการของผู้ใช้ ประจำปี 2562 โดยมีตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฝ่ายวิจัยและพัฒนา และนักวิจัย จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมหารือ พร้อมให้คำแนะนำ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล และร่วมมือกันในการพัฒนาระบบการจัดเก็บ การวิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปผลรายงานเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้ตรงความต้องการของทุกหน่วยงาน และให้มีประโยชน์สูงสุดต่อภาคประชาชน
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นี้ กรมการพัฒนาชุมชนจะพัฒนาระบบข้อมูลที่มีจำนวนมากอาทิ ข้อมูล OTOP กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผู้นำชุมชน ข้อมูล กชช.2ค และ ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เป็นต้น ให้มีความเชื่อมโยงกัน กับระบบบริการประชาชนกับระบบฐานข้อมูลประชาชนกลาง (Linkage Center) ของสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง

สถานีข่าว พช.CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)