กรรมาธิการ สภาผู้แทน เสนอแนะแนวทางการพัฒนากองทุนสตรีฯ พร้อมชื่นชม แก้ปัญหาสตรีได้

กรรมาธิการ สภาผู้แทน เสนอแนะแนวทางการพัฒนากองทุนสตรีฯ พร้อมชื่นชม แก้ปัญหาสตรีได้

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมกับ นางสาวรังสิมา รอดรัศมี ประธานคณะกรรมาธิการ และคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร ณ ห้องประชุมหมายเลข 409 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) เพื่อชี้แจงและแสดงความคิดเห็นในประเด็นการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ผ่านมา ดังต่อไปนี้
1. ปัญหาการกำหนดแนวทางการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้มีความชัดเจนรวมทั้งแนวทางการปรับปรุงกลไกการพิจารณาและเงื่อนไขในการอนุมัติเงินหมุนเวียนให้แก่สมาชิก
2. ปัญหาการเสนอโครงการขอกู้ยืมซ้ำซ้อนหลายกองทุน
3. ปัญหาการขาดความต่อเนื่องในการติดตามและประเมินผลโครงการที่สมาชิกได้รับการสนับสนุนเงินกู้จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
4. แผนและแนวทางในการเพิ่มศักยภาพในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
5. ข้อมูลจำนวนของผู้ค้างชำระหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นรายจังหวัด
6. ข้อมูลคดีความที่เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ทั้งที่สิ้นสุดไปแล้วและยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาในกระบวนการยุติธรรม โดยจำแนกประเภทตามโครงการ
7. แนวทางการดำเนินงานเชิงรุกเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสมาชิก และแนวทางการป้องกันปัญหาดังกล่าวในระยะยาว
การประชุมคณะกรรมาธิการดังกล่าว นางสาวรังสิมา รอดรัศมี ประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้ชื่นชมกรมการพัฒนาชุมชน ที่ได้ให้ข้อมูลข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมา พร้อมเสนอแนะให้กรมการพัฒนาชุมชนได้. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ การสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในโรงเรียน และในพื้นที่ ผ่านกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ให้รายงานข้อมูลผลการติดตามหนี้ค้างชำระของกองทุนฯ ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันที่เข้าประชุมฯ (4 ก.พ. 63) ขอให้รายงานต่อคณะกรรมาธิการฯ รับทราบความก้าวหน้าทุกระยะ 6 เดือนด้วย และได้แจ้งว่า ดร.ผุสดี ตามไท มีความยินดีจะเข้ามาเป็นที่ปรึกษาให้กับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยขอให้กรมการพัฒนาชุมชน จัดทำหนังสือเชิญไป ทั้งนี้ได้มีคณะกรรมาธิการสวัสดิการสังคม ของสภาผู้แทนราษฎร ได้ให้ข้อเสนอแนะ และแนวทางการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดังนี้
1.นางสาววรรณวิภา ไม้สน คณะกรรมาธิการฯ เสนอให้กองทุนสตรีฯ จัดทำตัวชี้วัดความสำเร็จของการให้กู้เงินทุนหมุนเวียนทั้งในระดับบุคคล /ระดับกลุ่ม และการประชาสัมพันธ์ให้องค์กรที่ดำเนินงานด้านสตรีเข้าใช้บริการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
2.นายนพพล เหลืองทองธารา คณะกรรมาธิการฯ ได้เสนอว่า กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจะสามารถปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การกู้เงินทุนหมุนเวียนของสมาชิกกองทุนฯ จากการรวมกลุ่ม 3-5 คน เป็นการกู้รายบุคคล ได้หรือไม่ รวมทั้งการปรับเปลี่ยนการค้ำประกันจากเดิมค้ำประกันกันเองภายในกลุ่ม 3-5 คนที่กู้เงินทุนหมุนเวียน เป็นการค้ำประกันโดยบุคคลในครอบครัว ได้หรือไม่ ซึ่งจะทำให้ปัญหาการหนีหนี้น้อยลง
3.นางสุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา เสนอให้มีการเพิ่มจำนวนที่ปรึกษาใน กทม.และพิจารณาค่าตอบแทนให้กับคณะทำงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับเขต ใน กทม.
4. คณะกรรมาธิการ จะช่วยเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้กรมฯ โดยขอให้กรมการพัฒนาชุมชน จัดส่งแผ่นพับประชาสัมพันธ์ไปให้คณะกรรมาธิการคนละ 1,000 แผ่น
กรมการพัฒนาชุมชน. จะนำแผ่นพับการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่ได้จัดทำขึ้น นำส่งให้คณะกรรมาธิการฯ ที่รัฐสภาฯ พร้อมทั้งจะได้นำข้อเสนอแนะจากคณะกรรมาธิการสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อหาแนวทางดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯต่อไป

สถานีข่าว พช. CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)