สอ.พช. ยุคดิจิตอล บริการครบ จบที่มือคุณ

สอ.พช. ยุคดิจิตอล บริการครบ จบที่มือคุณ

1 กุมภาพันธ์ 2563

ดร.ขนิฏฐา กาญจนรังษีนนท์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด (สอ.พช.) เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2563 ในการนี้ประธานกรรมการ สอ.พช. ได้กรุณามอบโล่รางวัล
และใบประกาศเกียรติคุณให้ผู้ได้รับรางวัล
ประกอบด้วยรางวัลผู้แทนสมาชิกดีเด่น
รางวัลการใช้ประโยชน์จากเงินกู้จากสหกรณ์
รางวัลผู้แทนสมาชิกที่มีส่วนร่วมในการดูแลและช่วยเหลือช่วยเหลือสมาชิก รางวัลหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมโครงการของสหกรณ์ และรางวัลการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมการพัฒนางานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์
โดยมีคณะกรรมการฯ
ผู้แทนสมาชิกจากทั่วประเทศ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจำนวนกว่า 200 คน ร่วมประชุม
ณ โรงแรมริชมอนด์สไตล์ลิส คอนเวนชั่น ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนนทบุรี

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้มีสารมาถึงสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชนว่า ตลอดระยะเวลา 51 ปีที่ผ่านมา สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด เป็นสถาบันการเงินที่มีการบริหารจัดการภายใต้หลักการ ระเบียบ ข้อบังคับ และอุดมการณ์ ดำเนินงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ยึดมั่นในจริยธรรม ที่ผ่านมา สหกรณ์ฯ เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตของพี่น้องกรมการพัฒนาชุมชน มีส่วนสำคัญในการดูแลช่วยเหลือ ข้าราชการและลูกจ้างที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ๆ ที่ประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน การจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือนร้อน รวมทั้งเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้มวลหมู่สมาชิกได้เข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหา ตลอดจนร่วมรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมให้เกิดผลตอบแทนกลับคืนสู่สมาชิกด้วยกันมาโดยตลอด และอยากจะฝากหัวใจสำคัญในการบริหารจัดการสหกรณ์ฯ เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์ฯ ให้ดีขึ้น กล่าวคือ ให้น้อมนำ “ศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ด้วยการปลูกฝังนิสัยรักการออมให้แก่สมาชิก เรียนรู้และเข้าใจในการออมเงินเพื่ออนาคต ยึดหลักความพอเพียง คือ ประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย สามารถบริหารจัดการทรัพย์สินและใช้จ่ายเงินที่มีอยู่ได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ เพื่อความมั่นคงของตนเองและครอบครัวในระยะยาว สุดท้ายก็ขอให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด มีความมั่นคงในการดำเนินงานและประสบความสำเร็จ ในการดำเนินกิจการให้มีความเจริญก้าวหน้า เป็นที่พึ่งพิง และอำนวยประโยชน์แก่สมาชิกตลอดไป

ด้าน ดร.ขนิษฐา กาญจนะรังสีนนท์ ประธานกรรมการฯ สอ.พช. เปิดเผยว่า ในยุคที่เทคโนโลยีทางการเงิน (FINTECH) พัฒนาอย่างรวดเร็ว ทาง สอ.พช. ก็ต้องปรับตัวให้ทัน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการให้บริการแก่สมาชิก จึงได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งระบบ เพื่อปรับปรุงทั้งการให้บริการ การบริหารงาน และการใช้เพื่อการวิเคราะห์ ในตอนนี้ สอ.พช. มีการเชื่อมโยงระบบการฝากและชำระเงินผ่าน Mobile Application Krungthai Next และ Mobile Application ของ สอ.พช. ซึ่งจะสามารถใช้เช็คจำนวนหุ้นสะสม ตรวจสอบยอดเงินปันผล เช็คยอดบัญชีเงินฝาก เช็คยอดเงินกู้คงเหลือ เช็คงวดชำระเงินกู้ และเช็คยอดหักประจำเดือน โดยสามารถ Download Application ได้ผ่านทาง Google playstore หรือ AppStore ซึ่งรับรองว่ามีระบบการรักษาความปลอดภัยสูงอย่างแน่นอน และพัฒนาช่องทางให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่าน Line official account ในชื่อ สอ.พช. โดยสามารถค้นหา ID Line ในชื่อ @CDDCOOP

ในด้านธุรกิจ ในปีนี้ สอ.พช. มุ่งจัดการ 3 ด้านหลัก คือ การบริหารลูกหนี้ มุ่งการแก้ปัญหาเรื่องหนี้เก่า ได้มีการตั้งคณะทำงานติดตามหนี้จัดการยาก เพื่อสะสางลูกหนี้ที่ถูกจัดชั้นคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานเป็นต้นไป เป็นผลให้เราสามารถเรียกเก็บหนี้มีปัญหาได้ประมาณ 1.6 ล้านบาท และยังสามารถพัฒนาระบบงานบริหารลูกหนี้ขึ้นมาเป็นกระบวนงานได้อย่างชัดเจน รวมทั้งการสื่อสารทำความเข้าใจกับผู้แทนสมาชิกและตัวแทนสหกรณ์ให้เข้าใจกระบวนการบริหารลูกหนี้ ด้านที่สอง คือ การจัดการสภาพคล่อง มุ่งการนำสภาพคล่องที่ล้นเกินไปหารายได้ ไม่ให้เป็นภาระแก่สหกรณ์ โดยการนำไปฝากไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ที่วิเคราะห์อย่างรอบคอบแล้วว่าเป็นสหกรณ์คุณภาพ ทำให้เราเกิดรายได้เพิ่มขึ้น
ในปีนี้ประมาณ 23 ล้านบาท และคุมกระแสเงินเข้าไม่ให้มากเกินไป ไม่ให้น้อยเกินไปตลอดปี ด้านที่สาม คือ การบริหารองค์กร มีการพัฒนางานบุคคลขนานใหญ่ มีสายงานนิติการ นโยบาย และสวัสดิการ เป็นสายงานเกิดใหม่ ที่กำลังพัฒนาระบบงานอย่างรวดเร็วให้ทันที่จะช่วยให้งานของสหกรณ์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังพัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการบริหารยุทธศาสตร์ นับว่าเป็นอีกปีที่เรียกได้ว่าเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ สอ.พช. มีความมั่นคงแข็งแรง มีความทันสมัยและทันต่อสถานการณ์โลกในยุคปัจจุบัน ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าในปีต่อ ๆ ไป สอ.พช.จะมีผลประกอบการที่ดียิ่ง ๆ ขึ้น สามารถอำนวยประโยชน์ให้กับมวลสมาชิกมากขึ้น และสามารถยืนหยัดในฐานะสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มั่นคงและมีธรรมาภิบาลตลอดไป
ในโอกาสที่ดิฉันจะครบวาระการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสหกรณ์ฯ ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ สอ.พช. ตลอดจนท่านผู้แทนสมาชิกทุกท่าน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำงานเพื่อมวลสมาชิก ทำให้ สหกรณ์ของเรามีความมั่นคง และแข็งแรง เป็นที่พึ่งยามยากของสมาชิกต่อไป

สถานีข่าว พช. CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)