นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นประธานในการประชุมข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้างเหมาบริการ สกส. ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น.
นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นประธานในการประชุมข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้างเหมาบริการ สกส. ครั้งที่ 1/2563

เพื่อติดตามผลการดำเนินงานสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมีวาระที่สำคัญดังนี้
🔹แผนการดำเนินงานสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำเดือนมกราคม 2563
🔹ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภาพรวมส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 2,142,067,976 บาท โดยมีผลการเบิกจ่าย 305,181,068.77 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.25
🔹สรุปผลการดำเนินโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สร้างพลังสตรี สร้างสุขในชุมชน ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 15 – 19 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมจูปิเตอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
🔹จำนวนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทบุคคลธรรมดา จำนวน 13,600,000 คน โดยแบ่งแยกตามภูมิภาค ดังนี้ ภาคเหนือ จำนวน 2.8 ล้านคน, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 5.7 ล้านคน, ภาคกลาง จำนวน 3.1 ล้านคน,ภาคใต้ จำนวน 1.8 ล้านคน และจำนวนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทองค์กร จำนวน 52,770 องค์กร
🔹ตัวอย่างของสตรีที่ประสบความสำเร็จ กรณีของคุณศิริญญา พงษ์ประยูร กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผม อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ซึ่งเคยขาดทุนมากถึง 30 ล้านบาท ได้รับรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในปี 2560 จำนวนเงิน 200,000 บาท และได้ชำระคืนในปี 2561 ปัจจุบันประสบความสำเร็จ สามารถสร้างรายได้เดือนละ 1 ล้านบาท และยังสามารถช่วยสตรีในพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี ให้มีรายได้อีกด้วย
🔹การลงนามในบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2563 ระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กับผู้อำนวยการกลุ่มทั้ง 4 กลุ่ม (กลุ่มกฎหมาย, กลุ่มอำนวยการ, กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์และกลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุน)
🔹โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวนทั้งสิ้น 14 โครงการ
🔹โครงการพัฒนาทักษะกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีด้านพาณิชย์และบริการ รุ่นที่ 3 – 6 ระหว่างวันที่ 23 – 30 มกราคม 2563 ณ โรงแรมทีเค เลซ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
🔹การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 21 มกราคม 2563
🔹การเผยแพร่องค์ความรู้คนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ประจำปี 2562 ผ่านทางเว๊บไซต์กองทุนฯ
🔹การดำเนินงานประชาสัมพันธ์ ไตรมาส 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2562) จำนวน 240 ครั้ง (แบ่งเป็นข่าวจากส่วนกลาง 99 ครั้ง และข่าวจากส่วนภูมิภาค จำนวน 141 ครั้ง โดยประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผ่านช่องทาง Facebook Fanpage กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สกส. และ แอปพลิเคชั่นไลน์
🔹การบริหารข้อมูลสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยแบ่งตามช่วงอายุ เพื่อเป็นแนวทางขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและสามารถส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
🔹โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับภาค ซึ่งจะดำเนินภายในไตรมาส 2 (มกราคม – มีนาคม 2563)
🔹ผลการดำเนินงานของกลุ่มกฎหมาย
– รายงานการติดตามหนี้ค้างชำระของจังหวัด เพื่อทราบความคืบหน้าในการดำเนินคดี จำนวน 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา จำนวน 1 เรื่อง
– ตอบข้อร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อทราบความคืบหน้าในการดำเนินการ จำนวน 3 เรื่อง
– การตอบข้อหารือ จำนวน 18 เรื่อง ผ่านช่องทาง หนังสือ โทรศัพท์ และแอปพลิเคชั่นไลน์
– การขอเบิกเงินค่าธรรมเนียมศาลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 เพื่อใช้ในการดำเนินคดีไปแล้ว 19 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 93,429 บาท
🔹การแต่งตั้งโยกย้ายพนักงานกองทุนของสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 30 คน
โดยมีนายสมนึก มณีพินิจ ผู้อำนวยกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์, นางพัชรินทร์ พานำมา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุน, นายยงยุทธ ลิ้มสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ, นางขวัญใจ ใบจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย ร่วมด้วยข้าราชการ พนักงาน สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในการประชุมครั้งนี้

ณ ห้องประชุม 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน

📸 ภาพ/ข่าว : งานเครือข่ายสัมพันธ์ กลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุน สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

(Visited 1 times, 1 visits today)