พช เร่งขับเคลื่อนงานทุนชุมชน ส่งเสริมกองทุนคุณธรรม เน้น ลดความเหลื่อมล้ำ ขจัดความยากจน

พช เร่งขับเคลื่อนงานทุนชุมชน ส่งเสริมกองทุนคุณธรรม เน้น ลดความเหลื่อมล้ำ ขจัดความยากจน

วันที่ 25 ธ.ค. 62

นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
บรรยาย พิเศษ การขับเคลื่อนกองทุนชุมชน
กองทุนคุณธรรม
โดยผู้เชี่ยวชาญด้านทุนชุมชน
(Community Capital Specialis (CCS) ในโครงการ พัฒนาศักยภาพผู้เชี่ยวชาญด้านทุนชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชนมีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม ของ
ประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ โดยได้ส่งเสริม
สนับสนุนให้มีการจัดตั้งกองทุนชุมชนต่าง ๆ ขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการเงินลงทุน ประกอบอาชีพและจัด
สวัสดิการ ซึ่งเป็นเงินทุนและกองทุนที่ภาครัฐสนับสนุน ได้แก่ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) และ
เงินทุนของประชาชนที่กรมการพัฒนาชุมชนส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนร่วมกันดำเนินการ เช่น
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ปัจจุบันกองทุนชุมชนเจริญเติบโตมากขึ้น ทั้งจำนวนเงินทุน จำนวนสมาชิก
กิจกรรม เครือข่าย ซึ่งมีสมาชิกกองทุนกู้ยืมเงินไปเป็นจำนวนมาก หากมีการบริหารจัดการที่ไม่เข้มแข็ง
อาจก่อให้เกิดปัญหาในการชำระหนี้ของสมาชิกรวมทั้ญหาการทุจริตได้

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญต้านทุนชุมชนทั้งค้นวิชาการ แนวทางปฏิบัติ ทักษะ
การส่งเสริมการดำเนินงานอย่างรู้ท่ทันสถานการณ์ปัจจุบันของทุนชุมชน และสามารถสนับสนุน
การดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ณ โรงแรม เอบีน่า เฮ้าส์ บางเขน
สถานีข่าว พช. CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)