นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนา ต่อยอด ขยายผลรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของกรมการพัฒนาชุมชน กิจกรรมที่ 1

วันนี้ (10 กันยายน 2562) เวลา 9.00 น.

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนา ต่อยอด ขยายผลรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของกรมการพัฒนาชุมชน กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยมีผู้บริหารและตัวแทนจากทุกสำนัก กอง ศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน ในการนี้อธิบดีฯ ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์แห่งความสุขของประชาชน และทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก” โดยเน้นย้ำให้ปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ต่อยอดแล้วทำด้วยความกล้าหาญและมีธรรมาภิบาล พร้อมทั้งมอบแนวทางในก้าวต่อไปของกรมฯ ประสานความร่วมมือกับหลายฝ่าย และสร้างนักพัฒนาธุรกิจ

สถานีข่าว พช.CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)