นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ รองหัวหน้าสำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และคณะกรรมการดำเนินงาน ประชุม “โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)” ครั้งที่ 1/2562

วันนี้ (22 สิงหาคม 2562)

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
มอบหมายให้

นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ รองหัวหน้าสำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และคณะกรรมการดำเนินงาน ประชุม “โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)” ครั้งที่ 1/2562 ที่เป็นการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากร รู้จักอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

วัตถุประสงค์การประชุมในครั้งนี้ เพื่อทบทวนและพิจารณาแผนดำเนินงาน ประจำปี 2563-2564 และแผนแม่บทโครงการฯ ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564) และการเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช กรมการพัฒนาชุมชนและสร้างความตระหนักให้กับประชาชนในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
ในนิทรรศการ “การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์” จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา

สถานีข่าว พช. CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)