นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะทำงานเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับประเทศ พร้อมให้เกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์แห่งความสุข…สร้างสุขให้สตรี”

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น.

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้

นายโชคชัย แก้วป่อง
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะทำงานเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับประเทศ พร้อมให้เกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์แห่งความสุข…สร้างสุขให้สตรี” ในการนี้นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กล่าวรายงาน โดยวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานให้แก่เครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนฯระดับประเทศ ให้มีความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนฯ มีการแลกเปลี่ยนประสบการ์ณในการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

กลุ่มเป้าหมาย 159 คน ประกอบด้วย คณะทำงานเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร จังหวัดละ 1 คน รวม 77 คน นักวิชาการพัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร จังหวัดละ 1 คน รวม 77 คน และเจ้าหน้าที่โครงการ 5 คน รวมทั้งสิ้น 159 คน

ดำเนินการระหว่างวันที่ 20 – 22 สิงหาคม 2562
ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ภาพ/ข่าว สนง.กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
สถานีข่าว พช.CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)