นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมโครงการศึกษาปัจจัยที่มีลกระทบต่อความสำเร็จการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน กิจกรรมที่ 4

วันนี้ (7 มิ.ย. 2562) เวลา 09.00 น.

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
มอบหมายให้

นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

เป็นประธานการประชุมโครงการศึกษาปัจจัยที่มีลกระทบต่อความสำเร็จการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน กิจกรรมที่ 4 การประชุมวิพากษ์ (ร่าง) ผลการศึกษาปัจจัยที่มีลกระทบต่อความสำเร็จการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน ซึ่งกรมฯ ได้ดำเนินโครงการฯ มาตั้งแต่ปี 2560 – 2561 จำนวน 27,217 หมู่บ้าน และกำหนดดำเนินการในปี 2562 จำนวน 14,000 หมู่บ้าน รวม 41,217 หมู่บ้าน
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จในการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของกรมการพัฒนาชุมชน
โดยมี ผู้บริหารกรมฯ ส่วนกลาง พช.ส่วนภูมิภาค และทีมวิจัย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

ณ ห้องประชุม 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน
สถานีข่าว พช.CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)