พช. เดินหน้า สร้างการเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกันกับช้างอย่างสมดุล

พช. เดินหน้า สร้างการเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกันกับช้างอย่างสมดุล

14 ม.ค. 63
นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาหมู่บ้านคนรักษ์ช้าง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนการดำเนินงาน “หมู่บ้านคชานุรักษ์” กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพผู้นำหมู่บ้านและเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชนในการขับเคลื่อนหมู่บ้านคนรักษ์ช้าง

นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกล่าวว่า โครงการพัฒนาหมู่บ้านคนรักษ์ช้าง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนการดำเนินงาน “หมู่บ้านคชานุรักษ์” กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพผู้นำหมู่บ้านและเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชนในการขับเคลื่อนหมู่บ้านคนรักษ์ช้าง เป็นโครงการที่กรมการพัฒนาชุมชน         ในฐานะที่อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นหัวหน้าคณะทำงานพัฒนาชุมชน เป็นการสานต่อการดำเนินงานโครงการ “หมู่บ้านคนรักษ์ช้าง” ที่คณะทำงานพัฒนาชุมชน มีความมุ่งหวังที่จะแก้ไขปัญหาช้างป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่ และเพื่อตอบสนองการขับเคลื่อนภารกิจตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการฟื้นฟูแหล่งอาหารช้างป่าพื้นที่ป่าตะวันออก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสนับสนุนการดำเนินงาน “หมู่บ้านคชานุรักษ์” ด้วยการสร้างองค์ความรู้ เสริมทักษะ ใช้พื้นที่หมู่บ้านเป็นศูนย์กลางการบูรณาการแก้ไขปัญหา การสร้างผู้นำ สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน การน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ นำไปสู่การกระบวนการจัดทำแผนชุมชน/แผนพัฒนาหมู่บ้าน ทำให้เกิดอาชีพที่มั่นคง       เกิดเครือข่ายในการพัฒนา สามารถแก้ไขปัญหาเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนและช้างได้อย่างเป็นรูปธรรม
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชนในฐานะหัวหน้าคณะทำงานพัฒนาชุมชน ตามคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการปัญหาเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนและช้าง มีบทบาทเป็นผู้สนับสนุนการเสริมสร้างองค์ความรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนและช้าง ภายใต้ชื่อหมู่บ้านคนรักษ์ช้าง   ใช้กลยุทธ์ คนรู้จักช้าง คนเข้าใจช้าง คนรักษ์ช้าง และคนอยู่ร่วมกับช้าง โดยสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน            ให้ความรู้ สร้างความตระหนักถึงปัญหา ร่วมกันตัดสินใจแก้ไขปัญหา สามารถวางแผนการใช้ชีวิตเพื่ออยู่ร่วมกับปัญหา ตามแนวทางการแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ โดยใช้พื้นที่ระดับหมู่บ้านเป็นหลัก              เพื่อเป้าหมาย “คนทำร้ายช้างลดลง ช้างรุกรานคนลดลง” ทั้งนี้ การดำเนินงานตามภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชนที่ผ่านมา ได้ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้านสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญา              ของเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมการพัฒนาอีกหลายด้าน จึงใช้ฐานการดำเนินงานพัฒนาอาชีพ เลือกอาชีพ                 ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสภาพพื้นที่ การสร้างอาชีพเสริม (ทดแทน) และจัดตั้งกองทุนสวัสดิการต่าง ๆ       โดยน้อมนำแนวพระราชดำริการจัดการความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาประยุกต์ใช้ภายใต้หลักนิติธรรม เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาหมู่บ้าน การสร้างเครือข่ายการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่าใน 5 จังหวัด ภาคตะวันออก
เพื่อให้การดำเนินงานแก้ไขปัญหาช้างป่าในระดับพื้นที่เกิดความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ       กรมการพัฒนาชุมชน จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาหมู่บ้านคนรักษ์ช้างตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนการดำเนินงาน “หมู่บ้านคชานุรักษ์” โดยกำหนดพื้นที่เป้าหมายในการขับเคลื่อนการพัฒนาระยะแรก จำนวน 23 หมู่บ้าน เพื่อเป็นต้นแบบในการนำไปขยายผลระยะต่อไป ให้ครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่า ซึ่งพื้นที่เป้าหมายในการขับเคลื่อนการพัฒนาระยะแรก เป็นหมู่บ้านนำร่อง ภายใต้ชื่อ “หมู่บ้านคชานุรักษ์”          จำนวน 5 หมู่บ้าน หมู่บ้านขยายผล จำนวน 18 หมู่บ้าน
การดำเนินการโครงการพัฒนาหมู่บ้านคนรักษ์ช้าง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนการดำเนินงาน “หมู่บ้านคชานุรักษ์” กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพผู้นำหมู่บ้านและเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชนในการขับเคลื่อนหมู่บ้านคนรักษ์ช้าง ระหว่างวันที่ 14 – 15 มกราคม ๒๕๖3 ณ ห้องบีบี 201 (ชั้น 2) โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1) เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนและช้าง
2) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ และการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ทดแทนการทำเกษตรกรรมที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่า
3) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน “หมู่บ้านคชานุรักษ์”
โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินโครงการฯ จำนวน 54 คน จากพื้นที่ 5 จังหวัด ภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดระยอง ฉะเชิงเทรา ชลบุรีจันทบุรี และจังหวัดสระแก้ว ประกอบด้วย นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด จำนวน 5 คน
พัฒนาการอำเภอหรือผู้แทน จำนวน 18 คน ผู้แทนหมู่บ้านนำร่องและหมู่บ้านขยายผล (หมู่บ้านคชานุรักษ์) จำนวน 23 คน เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง  จำนวน  8  คน
การอบรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากวิทยากร อาทิ นายธรรมนูญ เต็มไชย หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายคณิต รัตนวัฒน์กุล นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ สังกัด สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ และวิทยากรจากกรมการพัฒนาชุมชน
 โดยนายอาจณรงค์ สัตยพานิช ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 9 นายรังสรรค์ หังสนาวิน ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ร่วมพิธีเปิด
สถานีข่าว พช. CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)