กรมการพัฒนาชุมชน เดินหน้าเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ขับเคลื่อนโคก หนอง นา โมเดลเข้มข้น ณ จังหวัดกาฬสินธุ์

กรมการพัฒนาชุมชน เดินหน้าเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ขับเคลื่อนโคก หนอง นา โมเดลเข้มข้น ณ จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 12 มกราคม 2563 นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรม และคณะ ลงพื้นที่สร้างขวัญกำลังใจและมอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดย นายนรินทร์ เกล้าจะโป๊ะ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนรักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน พัฒนากร จนท.พช และอาสาพัฒนาชุมชน (อสพ.) รวม 103 คน เข้ารับฟังการบรรยาย ในการช่วยกันขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็ง ด้วยโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติกาสินธุ์ อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ที่สำคัญในการพัฒนาการเกษตรตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โดยนายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีฯ กล่าวว่า การพัฒนาชุมชนให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ต้องให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน จึงต้องนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางให้การใช้ชีวิต ซึ่งเราในฐานะเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน และมีเจ้าหน้าที่หลัก คือ พัฒนากร ผู้มีความสำคัญและมีความใกล้ชิดประชาชน ต้องเข้าไปส่งเสริม สนับสนุน ชักจูง และให้ความรู้ แนะแนวทางการปฏิบัติ ในระดับครัวเรือน เรามีเป้าหมายให้ทุกครัวเรือนปฏิบัติให้ได้อย่างน้อย 3 เรื่อง ได้แก่ ให้ทุกครัวเรือนได้มีความมั่นคงทางอาหาร ก็ต้องส่งเสริมการปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ และแปรรูป เพื่อให้ได้อาหารที่สะอาดปลอดภัย เพียงพอต่อความต้องการ สุขภาพชีวิตก็ดีขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ เรื่องที่ 2 คือให้สร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน ด้วยการจัดการขยะ จัดการสุขลักษณะภายในบ้าน และรู้จักห่วงใยสิ่งแวดล้อมด้วยการรู้จักใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า และเรื่องสุดท้าย คือการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ด้วยการทำครอบครัวให้อบอุ่น ปฏิบัติศาสนกิจ ออกกำลังกาย และทำสาธารณะประโยชน์ ที่จะก่อให้เกิดความสามัคคีปรองดอง ช่วยเหลือเกื้อกูล อันเป็นพลังที่เข้มแข็ง สามส่วนนี้จะทำให้ครัวเรือนมีความมั่นคง พออยู่ พอกิน และพอร่มเย็นเป็นขั้นต่ำ ที่พร้อมรับมือวิกฤตการณ์ด้านเศรษฐกิจ รวมถึงปัญหาด้านต่าง ๆ ได้ และอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญ คือการส่งเสริม ปรับทัศนคติ ให้ประชาชนพัฒนา หาความรู้ มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อนำความรู้ และคุณธรรม มาเป็นพื้นฐานในการพัฒนาตนเอง เพื่อเดิมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข อันได้แก่ พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี (3 ห่วง) ความรู้ และคุณธรรม (2 เงื่อนไข) และต้องไม่ละทิ้งวิถีชีวิต ภูมิปัญญาของตนเอง ดังนั้นเราชาวพัฒนาชุมชน จะพัฒนาได้อย่างแท้จริง ต้องอาศัยการเรียนรู้ให้ลึกซึ้งจากชาวบ้านว่าเขามีวิถีชีวิตกันอย่างไร ไม่พยายามยัดเยียดเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเขา และส่งเสริมให้เขารู้จักรักษา ต่อยอดภูมิปัญญาอันทรงค่าของแต่ละที่ไว้ไม่ให้สูญหาย

ในเรื่องโครงการที่เปิดรับสมัครผู้ที่มีหัวไวใจกล้ามาทำ โคก หนอง นา โมเดล ตามแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานไว้ในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยกรมฯ ตั้งเป้าหมายไว้อย่างน้อยหมู่บ้านละ 1 ครัวเรือน เพื่อขับเคลื่อนสู่วิสัยทัศน์อันเป็นเป้าหมายสูงสุดของกรมฯ คือ “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565” โดยการทำงานสิ่งสำคัญ คือ ต้องแสวงหาเครือข่าย องค์การภาคีในทุกหน่วยงาน มาร่วมกันทำงานแบบบูรณาการ อาศัยศักยภาพจุดแข็งของแต่ละหน่วยงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน โดยยกตัวอย่างการทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยสนับสนุนสำคัญในระดับพื้นที่ และหน่วยงานอื่น ๆ อย่างเช่นที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติกาสินธุ์แห่งนี้ สามารถช่วยให้การสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง พร้อมเทคนิคดีๆ มากมาย ที่จะช่วยทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านดีขึ้น

ต่อจากการมอบนโยบาย คณะฯ ได้เดินทางไปยังสวนปันบุญ บ้านดอนแคน ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อศึกษาเรียนรู้และเยี่ยมชมกิจกรรมปลูกผักสวนครัวของสวนปันบุญ โดยสวนแห่งนี้เป็นแหล่งผลิตผักอินทรีย์ ปลอดภัย และปลูกผักตามฤดูกาล เป็นที่เรียนรู้ทันสมัย ให้ผู้มาเยี่ยมชมได้เรียนรู้ตั้งแต่การเตรียมดิน การทำปุ๋ยหมักจากใบไม้ การทำจุลินทรีย์คืนความสาวให้ผักสดกรอบ นอกจากนี้ยังมีนวัตกรรมการรดน้ำผ่านมือถือ ถุงยืดอายุ หรือถุงหายใจได้ ที่คิดค้นด้วยเทคโนโลยี ทำให้ถุงมีโครงสร้างเป็นรูพรุนเล็ก ๆ มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า มีคุณสมบัติที่ยอมให้ความชื้นผ่านด้วยอัตราที่เหมาะสม ทำให้ผักและผลไม้มีอายุการเก็บรักษาที่ยาวนานกว่าถุงทั่วไป นับว่าเป็นอีกหนึ่งศูนย์เรียนรู้ที่ทันสมัย ให้ผู้คน รวมถึงหน่วยงานองค์กร สามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้และนำไปต่อยอด ปฏิบัติได้ดีทีเดียว

ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์
สถานีข่าว พช.CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)