อธิบดี พช. นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน ทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 06.00 น. ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี ดร. วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นายชยาวุธ จันทร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายใน นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง นายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายมานิต ปานเอม ผู้ว่าการการประปานครหลวง นายชีระ วงศบูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิธร จันทมฤก อุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และภาคีเครือข่ายของกระทรวงมหาดไทย ร่วมในพิธี

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นำคณะผู้บริหารระดับสูงและผู้ร่วมพิธี เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แล้วถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดร. วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนำผู้ร่วมพิธีกล่าวถวายพระพรชัยมงคล ใจความสำคัญว่า “นับแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์แห่งพระมหาจักรีบรมราชวงศ์ พสกนิกรชาวไทยต่างประจักษ์และทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อปัดเป่าทุกข์ร้อน ทรงตั้งพระราชปณิธานที่จะสร้างความกินดีอยู่ดี และความสุขสวัสดิ์แก่อาณาราษฎร ตลอดจนการสร้างความเจริญรุ่งเรืองแก่ประเทศชาติ การสืบสาน รักษา และต่อยอด การดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยเฉพาะการพัฒนาแหล่งน้ำ อาทิ การพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟู บึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร ให้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง เป็นแก้มลิง และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ด้วยน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ทั้งพระราชทานความช่วยเหลือแก่พสกนิกรผู้ทุกข์ยากเดือดร้อน ยามบ้านเมืองประสบปัญหาโพยภัยใด ๆ ทรงห่วงใย ทรงติดตามข้อมูลข่าวสาร และพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อแก้ปัญหาอย่างทันสถานการณ์ และพระราชทานแนวทางพระราชดำริให้รัฐบาลและพสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้น้อมนำไปปฏิบัติ โดยเฉพาะโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ที่ทุกภาคส่วน ได้ร่วมใจกันน้อมนำมาจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสนองพระราชปณิธานของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทในการสร้างความสมัครสมานสามัคคีแก่คนในชาติ และก่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคม นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอันหาที่สุดมิได้”

นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนได้กล่าวว่า ในเดือนกรกฎาคมเป็นเดือนมหามงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ 28 กรกฎาคม 2565 กรมการพัฒนาชุมชน ทั้งส่วนกลางและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทุกจังหวัด ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และบำเพ็ญกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมทำบุญตักบาตร จึงขอถือโอกาสนี้เชิญชวนข้าราชการ พี่น้องประชาชน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาตามศาสนสถาน หรือกิจกรรมสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลอื่น ตามความเหมาะสมตลอดเดือนกรกฎาคม นี้

(Visited 1 times, 1 visits today)