รองอธิบดี พช. มอบนโยบาย การขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีภายใต้อุดมการณ์งานพัฒนาชุมชน

วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดำเนิการระหว่างวันที่ 18 – 20 มกราคม 2566 ณ ห้องไฮเดรนเยียร์ ชั้น 4 โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยมี กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 156 คน ได้แก่ พนักงานกองทุนจากส่วนภูมิภาค และส่วนกลาง และเจ้าหน้าที่โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติต่าง ๆ และมีทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และเพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมี นายสุรพล แก้วอินธิ ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กล่าวรายงาน

รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นแหล่งทุนในการสร้างงาน สร้างรายได้ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพสตรี ผ่านเงินทุน ประเภทเงินทุนหมุนเวียนและเงินอุดหนุน เพื่อส่งเสริมให้สตรีและองค์กรสตรีมีอาชีพ มีรายได้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพและบทบาทสตรีให้เป็นที่ยอมรับของสังคม กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจหลักที่สำคัญในการพัฒนาชุมชน เนื่องจากสตรีเป็นพลังสำคัญที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มุ่งเน้นการขับเคลื่อนงานในด้านการบริหารจัดการหนี้ให้ลดลงต่ำกว่าร้อยละ 10 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2566 ซึ่งปัจจุบันหนี้เกินกำหนดชำระที่ไม่รวมการพักชำระหนี้ (อุทกภัย) คิดเป็นร้อยละ 31.11 โดยได้กำหนดการบริหารจัดการหนี้ให้ลดลงภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566 ให้ลดลงต่ำกว่าร้อยละ 18 ควบคู่ไปกับการขยายฐานจำนวนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ปัจจุบันมีสตรีที่อายุ 15 ปีบริบูรณ์กว่า 28 ล้านคน แต่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทบุคคลธรรมดามีเพียงกว่า 15 ล้านคน ซึ่งยังต้องขับเคลื่อนควบคู่กัน เพื่อให้สตรีทั่วประเทศสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้อย่างทั่วถึง

#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmilt
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์ชุมชนสร้างคนสร้างชาติ
#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

(Visited 1 times, 1 visits today)