รองอธิบดี พช. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกรมการพัฒนาชุมชนครั้งที่ 1/2566

วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 300 1 ชั้น3 กรมการพัฒนาชุมชน นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกรมการพัฒนาชุมชนครั้งที่ 1/2566 โดยพิจารณาเกี่ยวกับร่างระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยการบริหารอาคารและสถานที่ของวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน และศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2566 ร่างระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยการดำเนินงานโอทอปเทรดเดอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 ร่างประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกโอทอปเทรดเดอร์ระดับจังหวัด และระดับประเทศ รวมถึงร่างระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยการดำเนินงานเครือข่ายกลุ่มอาชีพและผู้ประกอบการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อขับเคลื่อนงานภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีแนวทางการปฏิบัติได้อย่างชัดเจนต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)