พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี รักษาการประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ในการบำเพ็ญพระราชกุศล 100 วัน พระราชทานศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพฯ

วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 10.30 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี รักษาการประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ในการบำเพ็ญพระราชกุศล 100 วัน พระราชทานศพ
พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพฯ

ในการนี้นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้
นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย จ่าเอกสงัด พืชพันธ์เลขานุการกรม และคณะเป็นผลัดเวรเฝ้าฯ

สถานีข่าว พช.CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)