พช.จับมือภาคี สร้าง “OTOP Big Data” ฐานข้อมูลพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

พช.จับมือภาคี สร้าง “OTOP Big Data” ฐานข้อมูลพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

วันที่ 18 สิงหาคม 2562

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการภาคประชาชนและหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาระบบข้อมูล “หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” (OTOP) เพื่อรองรับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ให้มีความถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบันและเชื่อมโยงข้อมูลทั้งภายในและภายนอก สำหรับเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนและการตัดสินใจในการกำหนดนโยบายทิศทางในการพัฒนา OTOP ในอนาคต รวมทั้งเป็นข้อมูลสำหรับประชาชนนำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ เพื่อก่อให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับประชาชน อย่างกว้างขวาง โดยมุ่งส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนา ยกระดับคุณภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP การส่งเสริมช่องทางการตลาด เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก มีกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 50 คน ประกอบด้วย หน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง จำนวน 10 คน คณะทำงานพัฒนาระบบฯ ของ พช. จำนวน 12 คน นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด จำนวน 18 คน และตัวแทนภาคผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 10 คน

ณ ห้องจูปีเตอร์ 12 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

สถานีข่าว พช. CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)