ผนึกกำลัง พช. ใต้อ่าวไทย พัฒนาระบบราชการ 4.0 ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

ผนึกกำลัง พช. ใต้อ่าวไทย พัฒนาระบบราชการ 4.0 ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

วันนี้ (22 สิงหาคม 62) นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายทวีป บุตรโพธิ์รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 2/2562 และ มอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมฯ ปี 2562 รวมทั้งติดตามผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมฯ และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยรับตรวจ และบรรยายพิเศษ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล กับ ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน : ระบบราชการ 4.0

โดยมีนายวิฑูรย์ นวลนุกูล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงาน ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ดำเนินการในเขตตรวจราชการที่ 5 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (จ.สงขลา จ.ชุมพร จ.สุราษฎร์ธานี จ.พัทลุง และ จ.นครศรีธรรมราช) รวม 5 จังหวัด กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยพัฒนาการจังหวัด หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด รวมทั้งสิ้น 107 คน ดำเนินการระหว่างวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส & รีสอร์ท อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

รองอธิบดีฯ พช. ได้เน้นย้ำประเด็นแนวคิดระบบราชการ 4.0 ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เป็นที่พึ่งของประชาชน และเชื่อถือ ไว้วางใจได้ การทำงานแบบบูรณาการทุกภาคส่วน มีนวัตกรรมใหม่ ๆ จากการทำงาน มีขีดสมรรถนะสูง และทันสมัย
ยุทธศาตร์กรมฯ ตามยุทธศาตร์ชาติ นโนบายรัฐ
🔹หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
“มั่นคง” หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างจิตอาสาในชุมชน มีแผนตำบล การบริหารจัดการขยะในชุมชน
“มั่งคั่ง” สัมมาชีพชุมชน เป้าหมายคือ คนต้องไม่ตกงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ แก้ไขความยากจนอย่างเป็นรูปธรรม
“ยั่งยืน” สร้างกองทุนสวัสดิการในชุมชน ขึ้นทะเบียน OTOP การพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง การยกระดับ OTOP Academy ต่อยอดผลิตภัณฑ์ มีศูนย์บริการจัดการข้อมูลชนบท และศูนย์ประสานงานจิตอาสาในพื้นที่
🔹การแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ มีการพัฒนา Application ในการจัดเก็บข้อมูลครัวเรือนยากจน
🔹การขับเคลื่อนงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ สร้างรายได้ให้ชุมชน ประชาชนมีความสุข เร่งขับเคลื่อนงานประชารัฐ
🔹พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เน้นคุณภาพ มาตรฐาน สู่ความเป็นสากล เพิ่มรายได้ให้ชุมชน

สถานีข่าว พช. CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)