นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นำข้าราชการสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมถวายพวงมาลาราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เพื่อเทิดพระเกียรติฯ เนื่องในวันอานันทมหิดล ที่ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่ 8

วันนี้ (9 มิถุนายน 2562) เวลา 7.49 น.

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้

นายทวีป บุตรโพธิ์
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

นำข้าราชการสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมถวายพวงมาลาราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เพื่อเทิดพระเกียรติฯ เนื่องในวันอานันทมหิดล ที่ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่ 8

ณ พระวิหารหลวง
วัดสุทัศนเทพวราราม

สถานีข่าว พช.CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)