กรมการพัฒนาชุมชน นำพี่น้องผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ค้าขาย Online

กรมการพัฒนาชุมชน นำพี่น้องผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ค้าขาย Online

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม ทีเค พาเลช

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้พบปะผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 50 ราย ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านการจำหน่ายสินค้า Online โดยกล่าวว่าท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันโอชา ให้นำสินค้า OTOP ขาย Online จึงได้สนับสนุนงบประมาณ 1,860,000 บาท ฝึกอบรมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 150 คน (3 รุ่น ๆ ละ 50 คน) ร่วมมือกับ กับบริษัทแอสเซนด์ คอมเมิร์ซ จำกัด ในชื่อเว็บไซต์ weloveshopping.
จัดฝึกอบรม 3 วัน ให้ความรู้ในเรื่องการจัดทำ Template ผลิตภัณฑ์ , การถ่ายภาพ, การเขียน Content และการสร้างร้านค้า
หลังจากการฝึกอบรมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ทั้ง 150 คน สามารถนำผลิตภัณฑ์สามารถสร้างหน้าร้าน และจำหน่ายใน weloveshopping

ซึ่งคาดว่าหลังจากนี้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จะมียอดการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP มากขึ้น
นอกจากนี้ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้กล่าวว่าจะมีการให้ความรู้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เพิ่มขึ้นอีก 250 ราย ภายในเดือนกรกฎาคม 2562 และจะขยายให้ได้ 10,000 ราย ในเดือนธันวาคม 2562 พร้อมกับบอกว่าทิศทางการพัฒนา OTOP เน้นใน 3 เรื่อง คือ คุณภาพ มาตฐาน และก้าวสู่สากล

สถานีข่าว พช. CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)