สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการตามรอยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และทอดพระเนตรนิทรรศการกลุ่มทอผ้าไหมกลุ่มแรกของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ บ้านนาหว้า พร้อมพระราชทานลายผ้า “ผ้าลายขิดนารีรัตนราชกัญญา” และเสด็จทอดพระเนตรการจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์และงานหัตกรรมชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมพระราชทานคำแนะนำ แก่กลุ่มทอผ้า ณ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

23 January 2022 / 19:14 น.

สำนักตรวจราชการ

📢นางสงวน มะเสนา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่อำเภอนาโพธิ์ ติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มผู้ผลิตู่ประกอบการ OTOP พร้อมให้คำแนะนำการขับเคลื่อนภารกิจตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน 🔷วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นางสงวน มะเสนา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนลงพื้นที่ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อติดตาม สนับสนุนงานภารกิจตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนโดยมี นางเพ็ญศรี โพธิ์เงิน พัฒนาการอำเภอนาโพธิ์ พร้อม จนท.พัฒนาชุมชนอำเภอนาโพธิ์ และนางสาวแสงเดือน จันทร์นวล ผู้ผลิตผู้ประกอบการร้านผ้าตุ้มทอง ให้การต้อนรับพร้อมรายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจของกรมฯ โดยประเด็นการลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนงานตามลำดับ ดังนี้ -การส่งเสริมการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ของผ้าตุ้มทอง เช่น ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมพื้นเรียบ ผ้าไหมมัดย้อม ผ้าไหมบาติกอีสาน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับชุมชน -ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์เชิญชวนการสวมใส่ผ้าไทย “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” และต่อยอดขยายผลลายผ้าพระราชทาน “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ซึ่งเป็นการส่งเสริม ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมการสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นในชุมชน ตามแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน ในพื้นที่อำเภอนาโพธิ์ -กิจกรรมการปลูกผักสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร เพื่อบริโภคในครัวเรือน โดยจัดสรรพื้นที่ปลูกผักในครัวเรือนของตนเอง ให้เป็นสัดส่วน ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ 🔷ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน และการพัฒนาสินค้า OTOP ในอำเภอนาโพธิ์ ส่งเสริมให้กลุ่มองค์กรมีรายได้และพึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งสร้างการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง สร้างการรับรู้และการเข้าถึงข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป

21 January 2022 / 20:43 น.