สำนักตรวจราชการ

📢ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับผู้ตรวจกระทรวงมหาดไทย 🔷วันพุธที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565 ⏰เวลา 10.00 น. นายพิจิตร บุญทัน ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนางสงวน มะเสนา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และการดำเนินโครงการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง(SEDZ) ณ ห้องประชุมนางสาวบุญเหลือ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา เพื่อหาแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการฯ ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการฯ โดยเฉพาะการจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ในการดำเนินโครงการฯ ร่วมกันกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเน้นย้ำแนวทางในแก้ไขปัญหา การคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมกับโครงการ แผนที่น้ำบาดาล แนวทางวิธีการเก็บกักน้ำ และข้อจำกัดที่ส่งผลต่อการดำเนินโครงการต่อไป 🔷นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบหมายให้ นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาในการดำเนินโครงการในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ⏰เวลา 13.00 น. นายพิจิตร บุญทัน ผู้ตรวจราชการ กระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนางสงวน มะเสนา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตาม การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน CLM แปลงนายพงษ์ศักดิ์ แก้วทิพย์ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ 15 ไร่ พร้อมให้คำแนะนำในการพัฒนาฐานการเรียนรู้ จำนวน 9 ฐานเพื่อเยี่ยมชมและให้กำลังใจเกษตรกรผู้ร่วมโครงการ พร้อมทั้งลงพื้นที่เยี่ยมชมการขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา วัดวชิราลงกรณวราราม” สู่ขยายผล SEDZ มีการขับเคลื่อนงานบนพื้นที่ 53 ไร่ โดยแบ่งเป็นพื้นที่โคก 36 ไร่ พื้นที่หนอง 11 ไร่ และพื้นที่นา 6 ไร่ 🔷โดยมี นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายสิทธิชัย พรทิพย์พิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ได้นำเสนอผลการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ปัญหา/อุปสรรค แนวทางในการแก้ไขปัญหา ของจังหวัดนครราชสีมา และลงพื้นที่ติดตามการโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

19 January 2022 / 21:01 น.