สำนักตรวจราชการ

📢นางสงวน มะเสนา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประชุมเพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน พร้อมพบปะ ให้คำแนะนำการขับเคลื่อนงานฯ กับบุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ⏰วันนี้ 20 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสงวน มะเสนา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุมเพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน พร้อมพบปะ ให้คำแนะนำการขับเคลื่อนงานฯ กับบุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมนารายณ์บรรทมสินธุ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ โดยนายเดโช วันทนาพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมเเละรับการตรวจติดตาม พร้อมบรรยายสรุปเเละให้ข้อมูลแผนผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ โดยติดตามการดำเนินงานตามประเด็น ดังนี้ 1. โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” 2. การดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (SE) 3. การขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคง ทางอาหารสู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร 4. การดำเนินงาน “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาญฯ 5. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) 6. การดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 7. การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 8.ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณตามไตรมาส 9.โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในการประชุมการตรวจ ติดตาม และสนับงานนางสงวน มะเสนา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้ชี้แจงทิศทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ปี 2565 แก่คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงาน และกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานให้สัมฤทธิ์ผล จำนวน 8 เรื่อง ได้แก่ 1. การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. การพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล 3. การส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) 4. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 5. ติดตามเงินทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) 6. การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 7. การส่งเสริม สนับสนุน การใช้และสวมใส่ผ้าไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 8. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์แพลตฟอร์มบริการดิจิทัล “Click ชุมชน” ทั้งนี้ในการประชุมดังกล่าวฯ ได้มีการหารือเพื่อปรับแนวทางการทำงานในการขับเคลื่อนงานยุทธศาสตร์ตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน ตามบริบทของพื้นที่และสอดคล้องกับแนวทางการบริหารงานระดับจังหวัดต่อไป

20 January 2022 / 21:59 น.

สำนักตรวจราชการ

📢นางสงวน มะเสนา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่อำเภอกระสัง ติดตามผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ⏰วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 11.00 น. นางสงวน มะเสนา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ตรวจราชการ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อติดตามงาน ตามภารกิจของกรมฯ ดังนี้ 1)การติดตามผลการดำเนินงานกองที่พัฒนาบทบาทสตรีที่กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนไปประกอบอาชีพ กลุ่มเย็บกระเป๋าบ้านกะน๊อบ หมู่ที่ 2 ต.กัณทรารมณ์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 2)การติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (HLM) ขนาด 3 ไร่ แปลงนาของนายเพลิน โกรัมย์ บ้านโคกสูงใต้ หมู่ 9 ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 🔷ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนดำเนินการติดตามสนับสนุนครัวเรือนเป้าหมายโครงการพัฒนาพื้นที่ตำบลต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ให้มีการต่อยอดการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน มีการขยายผลการเรียนรู้และเปิดให้เป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ที่สนใจ โดยให้กำลังใจครัวเรือนเป้าหมายในการมุ่งมั่นพัฒนาพื้นที่ ถ่ายทอดองค์ความรู้ ตลอดจนการต่อยอดชุมชนท่องเที่ยว การแปรรูป พัฒนาผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมช่องทางการตลาด และการประชาสัมพันธ์ เพื่อประโยชน์ให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป

20 January 2022 / 21:57 น.