โครงการเพิ่มศักยภาพการค้าการลงทุนตามแนวชายแดนและเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

แสกน QR Code ที่นี่

 

 

คลิกเว็บไซต์ที่นี่

(https://issuu.com/chatrabigideascometolife/docs/________2)

(Visited 1 times, 1 visits today)