รับเรื่องความต้องการ และข้อเสนอแนะ บริการข้อมูล ข่าวสาร ให้คำปรึกษา เป็นศูนย์รับรองการปฏิบัติเร่งด่วนของรัฐบาลเป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ งานบริการส่งต่อ ศูนย์ดำรงธรรม กรมการพัฒนาชุมชน ทางช่องทางดังนี้
1.ทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-1416047
2.ทางโทรสาร หมายเลข 02-1438905-7
3.ทางไปรษณีย์ จ่าหน้าถึง (ศูนย์ดำรงธรรม กรมการพัฒนาชุมชน ชั้น 5 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80
พรรษาฯถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ  10210)
4.ทางระบบ Online : ดำรงธรรม พช. Online –>คลิกที่นี่
5.ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น ตามคำสั่งกรมการพัฒนาชุมชน เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ดำรงธรรมกรมการพัฒนาชุมชน ด้านการรับข้อร้องเรียน

(Visited 1 times, 1 visits today)