ผลการประกวดคำขวัญส่งเสริมจริยธรรม

รางวัลชนะเลิศ  ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตอาสา มุ่งมั่นพัฒนา น้อมนำพาหลักพอเพียง 
ผลงานของ นายภูไท ศรีเสน นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง  ครองตนด้วยจรรยา สร้างสรรค์การพัฒนาด้วยคุณธรรม 
ผลงานของ นายณัฐพงษ์ โพธิ์ศรี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
กองการเจ้าหน้าที่

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง  คน พช. ตระหนักในจริยธรรม ทั้งคิด พูด ทำ นำความสุข สู่ชุมชน  
ผลงานของ นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

ผลการประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการ

 

รางวัลชนะเลิศ  ชื่อผลงาน: ทำไม่ได้หรือไม่ได้ทำ 

ผลงานของ นางสาวนิตยา วิศิษฏ์รัตนกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง  ชื่อผลงาน: จริยธรรมพลังแห่งความสำเร็จ

 นายเบญจ อินดาวงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง  ชื่อผลงาน: พช.จำขึ้นใจ 

นายธนชล คูณสวัสดิ์ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน

กองประชาสัมพันธ์

(Visited 1 times, 1 visits today)