นายโชคชัย แก้วป่อง
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

วัน / เดือน / ปี เกิด ๓๐ ธันวาคม ๒๕๐๒
บรรจุรับราชการ ๑๗ เมษายน ๒๕๒๗
การศึกษา – ปริญญาตรี  ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขารัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– ปริญญาโท  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขารัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการรับราชการ – วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๒๗ ดำรงตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ๓ ที่ทำการพัฒนาชุมชนอำเภอปัว จังหวัดน่าน
– วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๓๒ ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชน ๔ ที่ทำการพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี
– วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๓๗ ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชน ๕ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี
– วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๓๘ ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชน ๖ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร
– วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๔๐ ดำรงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอ (เจ้าหน้าที่บริหารงานพัฒนาชุมชน ๗)
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
– วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๗ ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชน ๘ ว สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี
– วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานอัตรากำลังและระบบงาน กองการเจ้าหน้าที่
– วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
– วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองแผนงาน (อำนวยการ ระดับต้น)
– วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ ดำรงตำแหน่งพัฒนาการจังหวัด (อำนวยการ ระดับสูง) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
– วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน (อำนวยการ ระดับสูง)
– วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
 หลักสูตรการฝึกอบรม อบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับสูง (นพส.) รุ่นที่ ๑๓
อบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.๑) รุ่นที่ ๘๒ สำนักงาน ก.พ.
 รางวัลดีเด่น – วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นข้าราชการดีเด่น ประจำปี ๒๕๔๕ กลุ่มงานพัฒนาการอำเภอ
– วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ) ประจำปี ๒๕๕๕
– วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “คนดีมหาดไทย” ประจำปี ๒๕๖๐

 

(Visited 1 times, 1 visits today)