นายทวีป บุตรโพธิ์
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

วัน / เดือน / ปี เกิด 14 พฤศจิกายน 2504
ภูมิลำเนา จ.ขอนแก่น
บรรจุรับราชการ 1 กรกฎาคม 2530
การศึกษา – ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 – ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประวัติการรับราชการ – พ.ศ. 2530      พัฒนากร อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
– พ.ศ. 2532      ช่วยราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น
– พ.ศ. 2535      หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น
– พ.ศ. 2536      บุคลากร 5 กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน
– พ.ศ. 2538      นักวิชาการพัฒนาชุมชน ๖ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู
– พ.ศ. 2539      บุคลากร 6 กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน
– พ.ศ. 2542      พัฒนาการอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
– พ.ศ. 2543      หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคม กองพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
– พ.ศ. 2545      หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมภูมิปัญญา สำนักส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
– พ.ศ. 2547      หัวหน้าฝ่ายช่วยอำนวยการและประสานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม
– พ.ศ.  2548     หัวหน้าฝ่ายพัสดุ กองคลัง
– พ.ศ. 2549     หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองฝึกอบรม (นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 8ว)
– พ.ศ. 2550     หัวหน้ากลุ่มงานอัตรากำลังและระบบงาน กองการเจ้าหน้าที่
– พ.ศ. 2551     ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมเทคโนโลยีการเรียนรู้ของชุมชน และผู้อำนวยการส่วนนโยบายและแผนพัฒนาศักยภาพชุมชน สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชน
– 24 ต.ค. 2551 – 18 ส.ค. 2552  พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์
– 19 ส.ค. 2552 – 1 พ.ค. 2554 พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ (อำนวยการระดับต้น)
– 2 พ.ค. 2554 – 24 ม.ค. 2556    พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ (อำนวยการระดับสูง)
– 25 ม.ค. 2556 – 5 ธ.ค. 2557    ผู้ตรวจราชการกรม
– 6 ธ.ค. 2557 – 30 กันยายน 2558 ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน
– 1 ตุลาคม 2558 รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

 

(Visited 1 times, 1 visits today)