ที่

หน่วยงาน

เรื่อง

รหัส

ความยาว

1

กระบี่

1. องค์ความรู้เศรษฐกิจชุมชน

V3001

21.17

2

ปัตตานี

1. กลุ่มอาชีพสตรีหลังวัง ต.ตุยง อ.หนองจิก

V3002

11.25

 

 

2. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ.กะโผะ อ.โคกโพธิ์

V3003

05.09

 

 

3. กลุ่มอาชีพทำหมวกกะปิเยาะ ต.กะมิยอ อ.เมือง

V3004

13.14

3

สุรินทร์

1. โครงการส่งเสริมการจัดการภูมิปัญญาผ้าไหมย้อมสี
ธรรมชาติของชาติพันธุ์สุรินทร์

V3005

08.47

 

 

2. ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนครบวงจรสุรินทร์

V3006

19.47

 

 

3. กลยุทธ์การตลาดไหมสุรินทร์ (แนวคิดการพัฒนาผ้าไหม การตลาดไหมสุรินทร์)

V3007

06.44

 

 

4. สุรินทร์ถิ่นไหมงาม รายการ บันทึกเมืองไทย ททบ.5

V3008

05.00

4

ศูนย์ศึกษาฯ
นครราชสีมา

1. ความก้าวหน้าโครงการอุทยานการเรียนรุ้เศรษฐกิจพอเพียง "1ไร่แก้จน แหล่งฝึกฝนคนพอเพียง"

V3009

4.30

5

กองประชาสัมพันธ์

ช่างทอผ้ายุวชน จ.บุรีรัมย์

V3010

3.50

6

ปทุมธานี

1. ถิ่นบัวหลวง ตอนที่ 1

V3011

2.00

 

 

2. ถิ่นบัวหลวง ตอนที่ 2

V3012

2.00

 

 

3. ถิ่นบัวหลวง ตอนที่ 3

V3013

2.00

 

 

4. ถิ่นบัวหลวง ตอนที่ 4

V3014

2.00

 

 

5. ถิ่นบัวหลวง ตอนที่ 5

V3015

2.00

 

 

6. ถิ่นบัวหลวง ตอนที่ 6

V3016

2.00

 

 

7. ถิ่นบัวหลวง ตอนที่ 7

V3017

2.00

 

 

8. ถิ่นบัวหลวง ตอนที่ 8

V3018

2.00

 

 

9. ถิ่นบัวหลวง ตอนที่ 9

V3019

2.00

 

 

10. ถิ่นบัวหลวง ตอนที่ 10

V3020

2.00

 

 

11. ถิ่นบัวหลวง ตอนที่ 11

V3021

2.00

 

 

12. ถิ่นบัวหลวง ตอนที่ 12

V3022

2.00

 

 

13. ถิ่นบัวหลวง ตอนที่ 13

V3023

2.00

 

 

14. ถิ่นบัวหลวง ตอนที่ 14

V3024

2.00

 

 

15. ถิ่นบัวหลวง ตอนที่ 15

V3025

2.00

ความหมายรหัส V1=หมวดพัฒนาทุนชุมชน, V2=หมวดศูนย์เรียนรู้ชุมชน/ชุมชนเข็มแข้ง, V3=หมวดเศรษฐกิจชุมชน/พอเพียง/
OTOP, V4=ผู้บริหาร, V5=หมวดรายการสารคดี/ เฉลิมพระเกียรติฯ V6=ภาพประกอบเพลง, V7=ไตเติล, V8=สปอต, V9=จปฐ.

หน้า 1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 7 > 8 >

 

                                     คลิ๊กดูทีวี พช.