นายนิสิต จันทร์สมวงศ์
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

 

 

 

วัน / เดือน / ปี เกิด 24 กันยายน 2505
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ – มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
สถานภาพครอบครัว  สมรส
 การศึกษา – ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต การปกครอง (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต การปกครอง (เกียรตินิยมดีเยี่ยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การฝึกอบรม – หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 6 พ.ศ. 2561
– หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 253/2018
– หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 2 พ.ศ. 2559
– หลักสูตรพัฒนาการทางการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.) รุ่นที่ 4 พ.ศ. 2556
– หลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง (ยธส.) รุ่นที่ 3 พ.ศ. 2554
– หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ.) รุ่นที่ 23 พ.ศ. 2553
– หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหาร ระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 11  พ.ศ. 2551
– หลักสูตรการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ รุ่นที่ 2 พ.ศ. 2545
– หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 41 พ.ศ. 2539
– หลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 91 พ.ศ. 2531
ประวัติรับราชการ – 1 ต.ค. 2561 – ปัจจุบัน อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
– 1 ต.ค. 2560    รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
– 1 ต.ค. 2558    ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
– 1 ต.ค. 2557   ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
– 2 ต.ค. 2556 ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
– 1 ต.ค. 2556   ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
– 17 ต.ค. 2555 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
– 2 เม.ย. 2555  ที่ปรึกษาด้านการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
– 16 ก.พ. 2553 รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
– 16 ต.ค. 2552 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
– 2 ต.ค. 2551   ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
– 18 ต.ค. 2549 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
– 18 ก.พ. 2548 ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนายุทธศาสตร์และระบบการบริหารงาน (9 ชช) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
– 2 ต.ค. 2546 หัวหน้ากลุ่มงานสังคม สำนักบริหารการประชุมคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
– 2 มิ.ย. 2546 หัวหน้ากลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและพัฒนาระบบงาน กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 คณะกรรมการที่สำคัญ – คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมการพัฒนาชุมชน สำนักงาน ก.พ. ปี 2543
– ที่ปรึกษาและคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาพื้นที่ การเกษตรและชุมชนที่ประสบภัยธรรมชาติ วุฒิสภา ปี 2552 – 2554
 – คณะอนุกรรมาธิการศึกษาระบบการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและตรวจสอบการทุจริต
ในรัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วุฒิสภา ปี 2552 – 2554
– คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาปัญหาเกษตรทฤษฎีใหม่และปัจจัยการผลิตด้วยการเกษตรวุฒิสภา ปี 2552 – 2553
– คณะอนุกรรมาธิการวิสามัญวางแผนและรายงานผลการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาพื้นที่การเกษตรและชุมชนที่ประสบภัยธรรมชาติ วุฒิสภา ปี 2552 – 2554
– คณะอนุกรรมาธิการกำกับการพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ ในคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนากฎหมาย (รองนายกรัฐมนตรี วิษณุ เครืองาม เป็นประธาน) ปี 2548
– คณะกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแห่งชาติ ปี 2552
– คณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทนการประปานครหลวง ปี 2552
– คณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการพัฒนาอาชีพและรายได้ในชุมชน วุฒิสภา ปี 2552
– คณะกรรมการดำเนินการตามวาระแห่งชาติ ว่าด้วยการรณรงค์และแก้ไขปัญหาการซื้อสิทธิ์ขายเสียง ปี 2550
   ระดับดีเด่น (โล่ประกาศเกียรติคุณจากนายกรัฐมนตรี) พ.ศ. 2557
– คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน ในคณะกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
สำนักนายกรัฐมนตรี ปี 2552
– คณะอนุกรรมการปรับปรุงกิจการ การประปานครหลวง ปี 2551
– คณะอนุกรรมการธิการศึกษาระบบการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและตรวจสอบการทุจริตในรัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี2553-2554
– ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในภาครัฐ ปี 2554 -2555
– คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่สร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจำเป็น ปี 2561
– คณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน ปี 2561
คณะกรรมการในองค์กร/รัฐวิสาหกิจ – กรรมการ การประปานครหลวง (กปน.) ปี 2559 – ปัจจุบัน
– กรรมการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ปี 2560 – ปัจจุบัน*
– กรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด (ปณด.) ปี 2559 – ปัจจุบัน
– กรรมการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ปี 2560 – ปัจจุบัน*
รางวัลที่ได้รับ – รางวัลสำเภาทองคำ ปี 2557, ปี 2559 : หอการค้าไทย
– รางวัลองค์กรแห่งความเป็นเลิศ ด้านการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ:กระทรวงการคลัง ปี 2557 และ ปี 2558
– รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2561 : สำนักงาน ก.พ.ร.
– รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
สถานที่ปฏิบัติงาน : – กรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 www.facebook.com/NisitJansomwong

 

(Visited 15 times, 1 visits today)