นายนิสิต จันทร์สมวงศ์
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

 

วุฒิการศึกษา

–  ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต การปกครอง (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต การปกครอง (เกียรตินิยมดีเยี่ยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การฝึกอบรม – หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง วิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 28 พ.ศ. 2562
– หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 6 พ.ศ. 2561
– หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 253/2018
– หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 2 พ.ศ. 2559
– หลักสูตรพัฒนาการทางการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.) รุ่นที่ 4 พ.ศ. 2556
– หลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง (ยธส.) รุ่นที่ 3 พ.ศ. 2554
–  หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ.) รุ่นที่ 23 พ.ศ. 2553
– หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหาร ระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 11 พ.ศ. 2551
– หลักสูตรการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ รุ่นที่ 2 พ.ศ. 2545
– หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 41 พ.ศ. 2539
– หลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 91 พ.ศ. 2531
 การดำรงตำแหน่ง – 1 ต.ค. 2561 – ปัจจุบัน อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
 ทางราชการที่สำคัญ  – 1 ต.ค. 2560    รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
– 1 ต.ค. 2558    ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
– 1 ต.ค. 2557   ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
– 2 ต.ค. 2556   ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
– 1 ต.ค. 2556   ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
– 17 ต.ค. 2555 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
– 2 เม.ย. 2555  ที่ปรึกษาด้านการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
– 16 ก.พ. 2553 รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
– 16 ต.ค. 2552 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
– 2 ต.ค. 2551   ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวง
– 18 ต.ค. 2549 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
– ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนายุทธศาสตร์และระบบการบริหารงาน (9 ชช)
    กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
– หัวหน้ากลุ่มงานสังคม สำนักบริหารการประชุมคณะรัฐมนตรี  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
– หัวหน้ากลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและพัฒนาระบบงาน กองการเจ้าหน้าที่  สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
คณะกรรมการ  1.คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมการพัฒนาชุมชน สำนักงาน ก.พ. ปี 2543
 ที่สำคัญ 2.ที่ปรึกษาและคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาพื้นที่ การเกษตรและ
   ชุมชนที่ประสบภัยธรรมชาติ วุฒิสภา ปี 2552 – 2554
3.คณะอนุกรรมาธิการศึกษาระบบการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและตรวจสอบการทุจริต
   ในรัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วุฒิสภา ปี 2552 – 2554
4.คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาปัญหาเกษตรทฤษฎีใหม่และปัจจัยการผลิตด้วยการเกษตรวุฒิสภา
    ปี 2552 – 2553
5.คณะอนุกรรมาธิการวิสามัญวางแผนและรายงานผลการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาพื้นที่
   การเกษตรและชุมชนที่ประสบภัยธรรมชาติ วุฒิสภา ปี 2552 – 2554
6.คณะอนุกรรมาธิการกำกับการพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ ในคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติว่า
  ด้วยการพัฒนากฎหมาย (รองนายกรัฐมนตรี วิษณุ เครืองาม เป็นประธาน) ปี 2548
7. คณะกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแห่งชาติ ปี 2552
8. คณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทนการประปานครหลวง ปี 2552
9.คณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการพัฒนาอาชีพและรายได้ในชุมชน วุฒิสภา ปี 2552
10.คณะกรรมการดำเนินการตามวาระแห่งชาติ ว่าด้วยการรณรงค์และแก้ไขปัญหาการซื้อสิทธิ์ขายเสียง ปี 2550
11.คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน ในคณะกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
   ชุมชน สำนักนายกรัฐมนตรี ปี 2552
12.คณะอนุกรรมการปรับปรุงกิจการ การประปานครหลวง ปี 2551
13.คณะอนุกรรมการธิการศึกษาระบบการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและตรวจสอบการทุจริตในรัฐวิสาหกิจ
    และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2553-2554
14.ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในภาครัฐ ปี 2554 -2555
15.คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่สร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจำเป็น ปี 2561
16.คณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน ปี 2561
คณะกรรมการ 1.กรรมการ การประปานครหลวง (กปน.) ปี 2559 – ปัจจุบัน
องค์กร/รัฐวิสาหกิจ 2. กรรมการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ปี 2560 – 2561
3.(รักษาการ) ประธานกรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด (ปณด.) ปี 2559 – ปัจจุบัน
4.กรรมการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ปี 2560 – 2561
รางวัลที่ได้รับ – รางวัลสำเภาทองคำ ปี 2557, ปี 2559 : หอการค้าไทย
– รางวัลองค์กรแห่งความเป็นเลิศ ด้านการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ
   กระทรวงการคลัง ปี 2557 และ ปี 2558
– รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2561 : สำนักงาน ก.พ.ร.
– รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
– รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 สถานที่ปฏิบัติงาน กรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
www.facebook.com/NisitJansomwong

 

(Visited 15 times, 1 visits today)