นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

 

วัน / เดือน / ปี เกิด วันที่ 31 สิงหาคม 2501
ภูมิลำเนา จ.แพร่
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ – มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
– ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
– ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
การศึกษา – Cert. Senior Executive Development Program at National Graduate Institute
  For Policy Studies in Japan โดยทุน ของสำนักงาน ก.พ. พ.ศ. 2555
– หลักสูตรผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมระดับสูง กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2554
– หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน พ.ศ. 2552
– หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 48 พ.ศ. 2548
– หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 41 พ.ศ. 2542
– Cert.Disaster Management ของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
  โดยทุนของ UNDP (ประเทศแคนาดา) พ.ศ. 2531
– รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– รัฐศาสตร์บัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติรับราชการ – อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ( 2 ตุลาคม 2558)
– ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (1 ตุลาคม 2557)
– ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พ.ศ. 2555
– รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2551
– ผู้อำนวยการสำนักบริหารการทะเบียน พ.ศ. 2550
– ปลัดจังหวัดสิงห์บุรี พ.ศ. 2549
– ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการปกครอง กรมการปกครอง (ผู้ตรวจราชการกรม ฯ) ( จวค 9 ชช ) พ.ศ. 2549
– หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2548
– หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. 2547
– ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชัยนาท (โครงการนำร่องจังหวัดทดลองแบบบูรณาการ) พ.ศ. 2545
– หัวหน้าฝ่ายช่วยอำนวยการ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2540
– เลขานุการรองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายชัยวัฒน์ หุตะเจริญ) พ.ศ. 2535
– เจ้าพนักงานปกครอง กองป้องกันฝ่ายพลเรือน กรมการปกครอง พ.ศ. 2531
– ปลัดอำเภอ จังหวัดลำปาง พ.ศ. 2527
 คณะกรรมการ – ประธานคณะกรรมการองค์การตลาด
– กรรมการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
 ผลงานที่สำคัญ – รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2560 สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ด้านการนำองค์การ และความรับผิดชอบต่อสังคม
– รับรางวัลกิติคุณสัมพันธ์ “สังข์เงิน” ครั้งที่ 25 ปี 2559 จากสมาคม นักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย
– ได้รับรางวัล “คนดีของแผ่นดิน” ประจำปี 2558
– ได้รับรางวัลสำเภาทอง จากหอหารค้าแห่งประเทศไทย ปี 2558
– ได้รับรางวัลสำเภาทองจากหอการค้าแห่งประเทศไทย ปี 2557
– ได้รับรางวัลผู้บริหารแห่งปี 2557 ( CEO THAILAND AWARDS 2014 )
– ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะบริหารจัดการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดที่มีผลงาน
ระดับดีเด่น (โล่ประกาศเกียรติคุณจากนายกรัฐมนตรี) พ.ศ. 2557
– ได้รับรางวัลคนดีศรีสาคร จากสำนักงานสภาวัฒนธรรมจังหวัด ประจำปี 2554
– ได้รับโล่รางวัลบุคคลดีเด่นจังหวัดสมุทรสาคร จากหอการค้าจังหวัด พ.ศ. 2554
– ได้รับโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ.2553

 

(Visited 15 times, 1 visits today)