นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์

รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

การศึกษา – รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
– นักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ 2
– นักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 54
ประวัติรับราชการ – รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
– รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
– รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี
– ผู้อำนวยการสถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
– หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
  ส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
– นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ สำนักนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
– ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
– เลขานุการกรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
– หัวหน้ากลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
– หัวหน้ากลุ่มงานช่วยอำนวยการและกิจการพิเศษ สำนักงานเลขานุการกรม
   (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
– เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7ว , 8ว กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
– หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่ (บุคลากร 6ว , 7ว) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
– หัวหน้างานบรรจุและแต่งตั้ง 2 , 1 (บุคลากร 6) กองการเจ้าหน้าที่
– บุคลากร (4 , 5 , 6ว) ฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่
– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 , 4 กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
– เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
เครื่องราชอิสรยาภรณ์ – ประถมาภรณ์ช้างเผือก
– ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
– ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
– เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้น 2
– เหรียญรการชายแดน
– เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้น 1
– เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้น 3

(Visited 5 times, 1 visits today)