นายณรงค์ บุ่ยศิริรักษ์

รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

วัน / เดือน / ปี เกิด – วันที่ 2 กันยายน 2500
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ – ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
การศึกษา – มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.ศ.3) โรงเรียนโชติรวี จังหวัดนครสวรรค์
– มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม.ศ.5) โรงเรียนอำนวยศิลป์พระนคร กรุงเทพฯ
– มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม.ศ.5) โรงเรียนอำนวยศิลป์พระนคร กรุงเทพฯ
– ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2546
ประวัติรับราชการ – ปัจจุบัน : รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
– พ.ศ. 2558 : ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
– พ.ศ. 2555 : ผู้ตรวจราชการกรม (อำนวยการสูง) กรมการพัฒนาชุมชน  กระทรวงมหาดไทย
– พ.ศ. 2554 : พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช (อำนวยการสูง)
– พ.ศ. 2552 : ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน  กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
– พ.ศ. 2551 : ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่  กรมการพัฒนาชุมชน  กระทรวงมหาดไทย
– พ.ศ. 2551 : ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
– พ.ศ. 2547 : พัฒนาการจังหวัดกระบี่ (เจ้าหน้าที่บริหารงานพัฒนาชุมชน 8)
การศึกษางานและ – ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
ประสบการณ์ – ราชอาณาจักรเดนมาร์ก
ต่างประเทศ – ญี่ปุ่น
– นอร์เวย์
– มาเลเชีย
– ราชอาณาจักรสวีเดน
– ออสเตรเลีย
– สาธารณรัฐสิงคโปร์
ผลงานด้านวิชาการ – คู่มือการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
– คู่มือบูรณาการกองทุนพัฒนาชุมชน
การฝึกอบรม – พ.ศ.2537 : นักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับกลาง (นพก.) รุ่นที่ 1 วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน
– พ.ศ.2545 : นักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับสูง (นพส.) รุ่นที่ 11 วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน
– พ.ศ.2551 : นักบริหารระดับสูง (นบส.)  :  ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม รุ่นที่ 59
– พ.ศ.2558 : ผู้ตรวจราชการระดับกรม
(Visited 3 times, 1 visits today)