ผู้บริหารกรม

นางปราณี รัตนประยูร
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมฯ

นายอาจณรงค์ สัตยพานิช
ผู้ตรวจราชการกรมฯ

นางศศิธร อินทกุล
ผู้ตรวจราชการกรมฯ

นางศันสนีย์ ทาสม
ผู้ตรวจราชการกรมฯ

นายวิฑูรย์ นวลนุกูล
ผู้ตรวจราชการกรมฯ

นายไพบูลย์ บูรณสันติ
ผู้ตรวจราชการกรมฯ

น.ส.ชนมณัฐ รอดบุญธรรม
ผู้ตรวจราชการกรมฯ

นายชัยวัฒน์ แสงศรี
ผู้ตรวจราชการกรมฯ

นายร่องกี้ พลเยี่ยม
ผอ.สถาบันการพัฒนาชุมชน

นายชัยยา ขำสะอาด
ผอ.ศูนย์สารสนเทศฯ

นายภูษิต ลัทธิธนธรรม
ผอ.กองการเจ้าหน้าที่

นายทรงพล วิชัยขัทคะ
ผอ.สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน

นายอุทัย ทองเดช
ผอ.สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

นายสุรศักดิ์ อักษรกุล
ผอ.สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ

นายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว
ผอ.กองแผน

นางรักใจ กาญจนะวีระ
ผอ.กองคลัง

จ่าเอกสงัด พืชพันธ์
เลขานุการกรม

นายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์
ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

นางทัศณีย์ ตันจริยภรณ์
ผอ.กองประชาสัมพันธ์

นางกนกวรรณ สัมมาขันธ์
ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน

นายสมปอง อาจณรงค์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนเชี่ยวชาญ

นางวรรณา ลิ่มพานิชย์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนเชี่ยวชาญ
(Visited 88 times, 1 visits today)