ผู้บริหารกรม

นางปราณี รัตนประยูร
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมฯ

นายไพบูลย์ บูรณสันติ
ผู้ตรวจราชการกรมฯ

น.ส.ชนมณัฐ รอดบุญธรรม
ผู้ตรวจราชการกรมฯ

นายชัยวัฒน์ แสงศรี
ผู้ตรวจราชการกรมฯ

นายวิฑูรย์ นวลนุกูล
ผู้ตรวจราชการกรมฯ

นางศศิธร อินทกุล
ผู้ตรวจราชการกรมฯ

นางศันสนีย์ ทาสม
ผู้ตรวจราชการกรมฯ

นายอาจณรงค์ สัตยพานิช
ผู้ตรวจราชการกรมฯ

นายร่องกี้ พลเยี่ยม
ผอ.สถาบันการพัฒนาชุมชน

นายชัยยา ขำสะอาด
ผอ.ศูนย์สารสนเทศฯ

นายทรงพล วิชัยขัทคะ
ผอ.สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน

นายสุรศักดิ์ อักษรกุล
ผอ.สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ

นายอุทัย ทองเดช
ผอ.สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

นายภูษิต ลัทธิธนธรรม
ผอ.กองการเจ้าหน้าที่

นายสมปอง อาจณรงค์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนเชี่ยวชาญ

นางวรรณา ลิ่มพานิชย์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนเชี่ยวชาญ

นางรักใจ กาญจนะวีระ
ผอ.กองคลัง

นายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว
ผอ.กองแผน

นายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์
ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

นางกนกวรรณ สัมมาขันธ์
ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน

นางทัศณีย์ ตันจริยภรณ์
ผอ.กองประชาสัมพันธ์

นายสงัด พืชพันธ์
เลขานุการกรม
(Visited 88 times, 1 visits today)