ผู้บริหารกรม

นางปราณี รัตนประยูร
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมฯ

นายอาจณรงค์ สัตยพานิช
ผู้ตรวจราชการกรมฯ

นางศศิธร อินทกุล
ผู้ตรวจราชการกรมฯ

นายวิฑูรย์ นวลนุกูล
ผู้ตรวจราชการกรมฯ

นายไพบูลย์ บูรณสันติ
ผู้ตรวจราชการกรมฯ

น.ส.ชนมณัฐ รอดบุญธรรม
ผู้ตรวจราชการกรมฯ

นายชัยวัฒน์ แสงศรี
ผู้ตรวจราชการกรมฯ

นางบุญยิ่ง เทศน้อย
ผู้ตรวจราชการกรมฯ

นางบุญทิวา วรรณประเวศ
ผู้ตรวจราชการกรมฯ

นางทรงลักษณ์ วรภัย
ผู้ตรวจราชการกรมฯ

นางสาวนันทนา หวังธงชัยเจริญ
ผู้ตรวจราชการกรมฯ

นายสรสาสน์ สีเพ็ง
ผู้ตรวจราชการกรมฯ

นายร่องกี้ พลเยี่ยม
ผอ.สถาบันการพัฒนาชุมชน

นายชัยยา ขำสะอาด
ผอ.ศูนย์บริหารจัดการข้อมูลกลางเพื่อการพัฒนาชุมชน

นายภูษิต ลัทธิธนธรรม
ผอ.กองการเจ้าหน้าที่

นายทรงพล วิชัยขัทคะ
ผอ.สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน

นายจำเริญ แหวนเพ็ชร
ผอ.สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

นายสุรศักดิ์ อักษรกุล
ผอ.สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ

นายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว
ผอ.กองแผน

นางรักใจ กาญจนะวีระ
ผอ.กองคลัง

นายสงัด พืชพันธ์
เลขานุการกรม

นายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์
ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

นายมรกต วิเลิศปรีชาตระกูล
ผอ.กองนิติการ

นางกนกวรรณ สัมมาขันธ์
ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน

นายสมปอง อาจณรงค์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนเชี่ยวชาญ

นางวรรณา ลิ่มพานิชย์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนเชี่ยวชาญ
(Visited 88 times, 1 visits today)