จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวิฑูรย์ นวลนุกูล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ ๑๑ และคณะผู้ประเมินการคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ ได้ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ที่เสนอชื่อเข้ารับการประเมินและคัดเลือกเป็นข้าราชการและลูกจ้างดีเด่น โดยมีนายสุระชาติ พรหมดิเรก รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน พนักงานและลูกจ้าง และผู้เข้ารับการประเมิน ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอผลงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

18 June 2019 / 10:00 น.