จังหวัดสกลนคร

@พช. สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม@ วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวิฑูรย์ นวลนุกูล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุมรายงานผลการดำเนินงาน ตามประเด็นการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน และมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีนายมนตรี ฮมแสน หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการ จังหวัดสกลนคร/หัวหน้าส่วนงานฯ/หัวหน้าฝ่าย/พัฒนาการอำเภอ/นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่พัฒนาการชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดสกลนคร

22 October 2019 / 14:23 น.