จังหวัดมุกดาหาร

วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น.นายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2562 เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน วิธีการรับสมัคร สิทธิประโยชน์ของสมาชิกและประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมสมัครเป็นสมาชิก ทั้งนี้ นายสุระชาติ พรหมดิเรก รักษาราชการแทนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร ในฐานะคณะทำงานและเลขานุการร่วม มอบหมายให้นางกานต์พิชชา สุธีรวิชญนันท์ หน.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

21 February 2019 / 12:10 น.