จังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น.นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรี สมัย คำชมภู ปลัดจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดเวทีสมัชชาเครือข่ายสร้างบ้านแปงเมืองและภาคีพัฒนา ครอบครัวคนพะเยา หนึ่งทศวรรษการให้อย่างมีคุณค่ารับอย่างมีศักดิ์ศรี นวัตกรรมชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีนางณิชพลัฏฐ์ วรรณคำ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ตัวแทนพัฒนาการจังหวัดพะเยา เข้าร่วมเวทีฯ ณ ห้องประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

17 September 2018 / 17:20 น.

จังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดพะเยา 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)(ฉบับทลทวนประจำปี พ.ศ.2563) และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2563 ของจังหวัดพะเยา ตามมาตรา 19 แห่งพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551 โดยมีนายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา และนางมุกดา ชนกล้าหาญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พัฒนาการอำเภอ เข้าร่วมรับฟังการประชาคมฯ ณ ห้องพุดตาน โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

17 September 2018 / 16:52 น.