นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมแสดงความยินดีกับ นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในพิธีมอบเครื่องหมาย รักษาดินแดนยิ่งชีพ ตามประกาศกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

วันนี้ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น.

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมแสดงความยินดีกับ นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในพิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ตามประกาศกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน โดยมี คณะผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมแสดงความยินดี ณ บริเวณหน้าห้องสมุด ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน
ทั้งนี้ ผู้ได้รับเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” เป็นผู้ที่ประกอบคุณงามความดีอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ ประเทศชาติและกิจการกองอาสารักษาดินแดน ซึ่งสมควรได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติโดยเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” โดยมีความหมาย ดังนี้
อักษร ภ.ป.ร. หมายถึง พระปรมาภิไธยย่อ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อันเป็นมหามงคลยิ่ง
สมเด็จพระนเรศวรทรงช้างและพระแสงของ้าวไขว้ หมายถึง สัญลักษณ์กองอาสา รักษาดินแดนและการเป็นชาติ นักรบของบรรพบุรุษไทยมาแต่โบราณ ซึ่งมีความเด็ดเดี่ยว เข้มแข็ง และกล้าหาญ ต่อสู้เพื่อรักษาดินแดน “แผ่นดินไทย” มาโดยตลอด
ช่อชัยพฤกษ์หมายถึง เกียรติยศ ชื่อเสียง
แพรสีน้ำเงิน หมายถึง สถาบันพระมหากษัตริย์
รักษาดินแดนยิ่งชีพ หมายถึง คติพจน์เหล่าสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่จักต้อง รักษาดินแดน “แผ่นดินไทย” ยิ่งกว่าชีวิตของตน

สถานีข่าว พช. CNS รายงาน
ข่าวที่ CNS4/34

(Visited 1 times, 1 visits today)