นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีฯ บรรยายพิเศษ การแก้ไขปัญหาครัวเรือนยากจน ชี้เป้าชีวิต แผนที่ชีวิต บริหารจัดการชีวิต ดูแลชีวิต แก่ผู้เข้าร่วมประชุมตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพด้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2562

  1. วันนี้ (2 พฤศจิกายน 2561)
    นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีฯ บรรยายพิเศษ “การแก้ไขปัญหาครัวเรือนยากจน : ชี้เป้าชีวิต แผนที่ชีวิต บริหารจัดการชีวิต ดูแลชีวิต” แก่ผู้เข้าร่วมประชุมตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพด้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม Hydrangea 1 ชั้น 6 โรงแรม ทีเค พาเลช & คอนเวนชั่น

ทั้งนี้ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพด้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2561 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 178 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้ความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) และแผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2560 – 2564)

สถานีข่าว พช.CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)